Events

Urban Planning & Architecture Panel 16

شانزدهمین نشست شهرسازی و معماری
رونمایی از کتاب «فاولا؛ چهار دهه زندگی بیمناک در سکونتگاه‌های غیررسمی ریو دوژانیرو»

اعضای پنل: محمدسعید ایزدی، پرویز پیران، مظفر صرافی، هوشنگ عشایری
مترجمین: کیومرث ایراندوست، گلایول مکرونی

سه‌شنبه 27 آذر 1397، خانه گفتمان شهر (خانه وارطان)

شانزدهمین نشست شهرسازی و معماری: رونمایی از کتاب «فاولا؛ چهار دهه زندگی بیمناک در سکونتگاه‌های غیررسمی ریو دوژانیرو»