Etoood Website Calling: Architects Choose Architecture

همْ‌کناری معماران ایرانی در “معماران و چالش انتخاب معماری”

سایت اتووود، با تمسک به نگره برقراری تعامل میان معماری و نوشتار، ایده “معماران و چالش انتخاب معماری” را پی گرفته و از طیف‌های مختلف جامعه معماری ایران درخواست کرده تا در تکه‌نوشته‌هایی بنویسند چرا جذب اثری شده‌اند که انتخابش کرده‌اند؛ هدف، یک برخورد غریزی و از نزدیک است در قالب یک نوشتار کوتاه، با اثر معمارانه‌ای که بیش از دیگر آثار، بر معمار ـ که حالا نقش نویسنده را به عهده گرفته ـ تاثیر گذاشته است.

برای پی‌گیری انتشار این تکه‌نوشته‌ها، طی روزهای آینده، می‌توانید به اتووود مراجعه کنید.

event-0292

اطلاعات تکمیلی ›››

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *