Creative Idea Challenge: Good Architecture; Pre-Design

چالش ایده خلاق
معماری خوب؛ پیش از طراحی

موضوع: یک بیان بصری از پارامترهای پیش از طراحی برای خلق معماری خوب

مهلت ارسال آثار: 18 تیر 1397
تاریخ اعلام نتایج: 21 تیر 1397، در نشست «معماری خوب؛ پیش از طراحی»

چالش ایده خلاق: معماری خوب؛ پیش از طراحی

اهداف چالش
|- ایجاد انگیزه برای علاقه‌مندان که به دنبال طراحی «معماری خوب» هستند
|- ارزیابی میزان آشنایی و توجه دانشجویان و معماران به روندی از طراحی که منجر به خلق معماری خوب می‌شود

چگونگی شرکت در چالش
هر فرد با توجه به توانایی‌ها و تسلطی که دارد، می‌تواند در یکی از قالب‌های زیر، به بیان بصری دیدگاهش نسبت به روند پیش از طراحی برای خلق معماری خوب بپردازد:
|- ضبط فیلم تا حداکثر یک دقیقه، با سناریو و نوع ارائه آزاد
|- ارائه دیاگرام که نشانگر مراحل روند پیش از طراحی برای خلق معماری خوب باشد
|- ارائه ۵ عکس که شامل مراحل روند پیش از طراحی برای خلق معماری خوب باشد
|- ارائه یک فتومونتاژ که شامل مراحل روند پیش از طراحی برای خلق معماری خوب باشد
|- ارائه یک متن در حداکثر 400 کلمه

نحوه ارائه
علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند پس از ثبت‌نام در وب‌سایت معماری خوب، از طریق بخش Files در منوی بالای پروفایل شخصی‌شان در این وب‌سایت، فایل اثر خود را آپلود کنند.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *