Iran Icomos Panel 104

صد و چهارمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز

سخنران: مرتضی رضوانفر
جلسه گفتگو: ضرورت شناسایی و بررسی، و حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ایران خارج از مرزهای سیاسی فعلی

سه‌شنبه 9 بهمن 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و چهارمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران: کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *