2 thoughts on “Iranian Architecture Events of 1393 / Ali E’ta”

  1. اسثاد سیحون نه مرده اسث .ایشان زنده جاوید هستند. ایشان نقش مهمی در شناسیانیدن معمای ملی ایرانی که بخش مهمی از هویت فرهنگ ایرانیان هسث دارند. ابشان اموزش دادند که اعراب بیابان گرد پا برهنه چادر نشپن دزد فرهنگ ایرانی هستند نه اورنده فرهنگ به ایران و ابرانیان .اعرابی جاهل که چهار عمل اصلی نمی دانستند چه برسد به هندسه .دزدان تبهکار وغارتگرانی وحشی که بزرگثرین دسث اورد علمیشان ادرار شتر بوده است نه گنبد گفتار نیک پندار نیک کردار نیک . استاد سیحون زنده جاوید هست تا زبان پارسی ایران وایرانی زنده هست .

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *