پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی که تا پایان سال 1396، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند (در صورت کامل‌بودن مدارک)، در این جایزه شرکت داده شده‌اند.

[009] خانه آجربافت / علیرضا مشهدی‌میرزا
[018] ساختمان مسکونی ستارخان / دفتر معماری رها معمار
[031] خانه پله‌ای / دفتر معماری کالکتیو ترین
[034] مجتمع آپارتمانی گنج دانش / دفتر معماری کالکتیو ترین
[041] آپارتمان مسکونی در آبادان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی
[047] ساختمان مسکونی برانوش / دفتر معماری بوژگان
[049] آپارتمان شماره 1 محلات / دفتر معماری کالکتیو ترین
[058] خانه چهل‌گره / حبیبه مجدآبادی، علیرضا مشهدی‌میرزا
[061] ساختمان مسکونی سیپان / شرکت طرح و ساخت ری‌را
[062] ایل‌خانه / گروه طراحی شیفت (تغییر روند طرح)
[065] ساختمان مسکونی حقیقی / دفتر معماری بوژگان + دفتر معماری AAD
[080] ساختمان مسکونی بارکا / حسن سلطان‌پور، بهزاد آدینه
[086] ساختمان مسکونی مهر / دفتر طرح و معماری پرگار
[089] ساختمان مسکونی حیات الهیه / دفتر معماری بوژگان
[092] ساختمان مسکونی خیابان باهنر 10 / مهندسان مشاور آبار
[094] ساختمان مسکونی زعفرانیه / دفتر معماری لاین
[096] آپارتمان شماره یک / دفتر معماری شار
[104] ساختمان مسکونی کامرانیه / دفتر معماری لاین
[118] آپارتمان شماره دو / دفتر معماری شار
[119] آپارتمان خانوادگی اطلسی / دفتر طرح ساخت آوگون
[140] خانه مثلثی / مهندسان مشاور فرم
[143] اُرسی‌خانه / استودیو معماری کیوانی و همکاران
[152] ساختمان مسکونی خزر / بهراد تندروی
[158] ساختمان مسکونی داد / گروه معماران و مهندسین کندو
[161] خانه فیروزه / استودیو معماری آرته
[166] آپارتمان شماره 4 / دفتر معماری هرم
[169] آپارتمان شماره ٥٥ / مازیار جعفریه
[181] ساختمان مسکونی هور / افشین خسرویان
[183] سايه‌پود / دفتر معماری تچرا
[185] عمارت خورشید / احمد صفار
[186] برج‌ باغ زعفرانیه / مهندسین مشاور آتی‌زیست
[200] آپارتمانی در رشت / پژمان طیبی
[203] خانه شهراب / امین آقاابراهیمی
[207] هم‌سایه / دفتر معماری رازان
[208] ساختمان مسکونی ـ تجاری ٨٠-٨٢ / استودیو طرح مانا
[227] خانه ـ آپارتمان لواسان / مهندسین مشاور آتی‌زیست
[230] گلدان / دفتر معماری زیما
[236] خانه کوچک / مسیح فضیله
[238] ساختمان سرو / نوید نصراله‌زاده
[250] ساختمان مسکونی پارک / بهزاد اتابکی
[251] آپارتمان مسکونی صفری / دفتر معماری اشعری و همکاران
[252] روزنه / آتلیه 11
[253] ساختمان مسکونی گلستان / دفتر معماری رازان
[254] ساختمان مسکونی مانا ١8 / استودیو طرح مانا
[255] آپارتمان مسکونی قیصی‌زاده / دفتر معماری اشعری و همکاران

project-0009_00project-0015_00project-0031_00project-0034_00project-0041_00project-0047_00project-0049_00project-0058_00project-0061_00project-0062_00project-0065_00project-0080_00project-0086_00project-0089_00project-0092_00project-0094_00project-0096_00project-0104_00project-0118_00project-0119_00project-0140_00project-0143_00Onsori Houseproject-0152_00project-0158_00project-0161_00project-0166_00project-0169_00project-0181_00project-0183_00project-00185_00project-0186_00project-0200_00project-0203_00project-0207_00project-0208_00

[009] Brick Pattern House / Alireza Mashhadimirza
[018] Satarkhan Building / Raha Memar Studio
[031] Stair House / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[034] Ganj-e Danesh Apartment Complex / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[041] Abadan Residential Apartment / Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi
[047] Baranoosh Residential Building / Boozhgan Studio
[049] Apartment No. 1 in Mahallat / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[058] House of 40 Knots / Habibeh Madjdabadi, Alireza Mashhadimirza
[061] Sipan Residential Building / RYRA Studio
[062] Eilkhaneh / [Shift] Process Practice
[065] Haghighi Residential Building / Boozhgan Studio + AAD Studio
[080] Barka Residential Building / Hasan Soltanpour, Behzad Adineh
[086] Mehr Residential Building / Pargar Architecture & Design Studio
[089] Hayat-e-Elahiyeh Residential Building / Boozhgan Studio
[092] Bahonar-10 Residential Building / Abar Consulting Engineers
[094] Zafaraniyeh Residential Building / Line Architecture Office
[096] Apartment No. 1 / Shaar Office
[104] Kamranieh Residential Building / Line Architecture Office
[118] Apartment No. 2 / Shaar Office
[119] Atlasi Family Apartment / Avgoun Design & Construction Office
[140] Triangular House / Form Consulting Engineers
[143] Orsi Khaneh / Keivani Architects
[152] Khazar Residential Building / Behrad Tondravi
[158] Daad Residential Building / Cando Archineering Group
[161] Cyan House / Arte Architecture Studio
[166] Apartment No. 4 / Heram Architect
[169] Apartment No. 55 / Maziyar Jafarieh
[181] Hoor Residential Building / Afshin Khosravian
[183] Woof Shadow / Tachra Design
[185] Emarat-e-Khorshid / Ahmad Saffar
[186] Zafaraniyeh Green Tower / Atizist Consulting Engineers
[200] An Apartment in Rasht / Pejman Tayebi
[203] Shahrab Residential Building / Amin Agha-Ebrahimi
[207] Ham-Sayeh Apartment / Razan Architects
[208] 80-82 Residential & Commercial Building / Mana Design Studio
[227] Lavasan House-Apartment / Atizist Consulting Engineers
[230] Goldan / Zima Studio
[236] Small House / Masih Fazile
[238] Sarv Building / Navid Nasrollahzadeh
[250] Park Residential / Behzad Atabaki
[251] Safari Residential Apartment / Ashari Architects
[252] Rozaneh / Atelier 11
[253] Golestan Apartment / Razan Architects
[254] Mana 18 Residential Building / Mana Design Studio
[255] Gheisizadeh Residential Apartment / Ashari Architects

|- شایان ذکر است که فهرست پروژه‌ها به ترتیب تاریخ انتشار تنظیم شده است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *