معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (First Place)

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه هم‌سایه، اثر دفتر معماری رازان (سیدنوید امامی)، برنده رتبه نخست این جایزه.

|- معیارهای شایستگی رتبه نخست از دیدگاه فرشاد فرهی

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه فرشاد فرهی


|- معیارهای شایستگی رتبه نخست از دیدگاه محمدرضا نیکبخت

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه محمدرضا نیکبخت


|- معیارهای شایستگی رتبه نخست از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر


|- معیارهای شایستگی رتبه نخست از دیدگاه علی حمیدی مقدم

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه علی حمیدی مقدم


|- معیارهای شایستگی رتبه نخست از دیدگاه امیرحسین طاهری

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397 از دیدگاه امیرحسین طاهری

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *