پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2019

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های مسکونی ویلایی که تا پایان سال 1397، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند (در صورت کامل‌بودن مدارک)، در این جایزه شرکت داده شده‌اند.

[030] ویلای شمس / گروه معماری کارند
[042] ویلای کوهسار / دفتر معماری دیگر
[050] ویلای امیر / دفتر معماری دیگر
[060] خانه‌باغ یزد / گروه معماری کلیاس کویر
[106] ویلای مهرشهر / هوبا طرح
[117] ویلای برادر کوچک‌تر / دفتر معماری دیگر
[123] ويلاى كوهپايه / دفتر معماری لاین
[127] ویلای درخت سیب / امیرعباس ابوطالبی
[129] خانه BA٢ / گروه معماری و ساخت تموز
[136] ویلای افشاریه / آرتور امید آذری
[144] خانه ما، گلستانه / معماران رویداد
[155] ویلای 142 / سعیدمحسن یونسی
[160] ویلای شماره دو / دفتر معماری شار
[172] ویلای کوشه / دفتر طراحی معماری کارناکو
[174] ویلای 101 / دفتر معماری متد
[180] خانه‌ای به یاد رستم / سهراب رفعت
[218] ویلای چمن / استودیو طراحی و ساخت فضای خاص
[219] ویلای رج / دفتر آفرینش طرح پایدار
[223] ویلای شماره 39 / مهندسین مشاور پادیر
[233] ویلای شماره 30 / مهندسین مشاور پادیر
[235] ویلای دماوند / محمدحسین شیرازیان
[242] خانه شماره 3 / دفتر معماری شار
[245] ویلای پدری / گروه مهندسین فرنیا
[247] ویلای توتستان / سهراب رفعت
[279] ویلای ماگوش / دفتر مکعب سفید
[288] ویلای رودسار / دفتر معماری ایوان
[293] ویلای پلور / استودیو طراحی و ساخت فضای خاص

project-0030_00project-0042_00project-0050_00project-0060_00
Mehrshahr Villa / Hooba Designproject-0117_00project-0123_00project-0127_00
project-0129_00project-0136_00project-0144_00project-0155_00
project-0160_00project-0172_00project-0174_00project-0180_00


ویلای رودسار / دفتر معماری ایوان ویلای پلور / استودیو طراحی و ساخت فضای خاص

[030] Shams Villa / Karand Architecture Group
[042] Kouhsar Villa / Nextoffice
[050] Amir Villa / Nextoffice
[060] Yazd Garden House / Kelyas Kavir Architectural Group
[106] Mehrshahr Villa / Hooba Design
[117] Villa for Younger Brother / Nextoffice
[123] Kouhpayeh Villa / Line Architecture Office
[127] Sib Villa / Amirabbas Aboutalebi
[129] BA2 House / Tamouz Architecture & Construction Group
[136] Afshariyeh Villa / Artur Omid Azeri
[144] Golestaneh / RooyDaad Architects
[155] Villa 142 / Saeed Mohsen Younesi
[160] Villa No. 2 / Shaar Office
[172] Koosheh Villa / Karnaco Architectural Design Office
[174] Villa 101 / Method Architects
[180] A House in Memory of Rostam / Sohrab Rafat
[218] Chaman Villa / Special Space Studio
[219] Raj Villa / CSD Office
[223] Villa No. 39 / Padir Consulting Engineers
[233] Villa No. 30 / Padir Consulting Engineers
[235] Damavand Villa / Mohammad Hossein Shirazian
[242] House No. 03 / Shaar Office
[245] Father’s Villa / Far.Nia. Engineers Group
[247] Toutestan Villa / Sohrab Rafat
[279] Magush Villa / White Cube Atelier
[288] Rudsār Villa / A1 Architecture
[293] Polur Villa / Spacial Space Studio

|- شایان ذکر است که فهرست پروژه‌ها به ترتیب تاریخ انتشار تنظیم شده است.

One thought on “Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2019”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *