25 mm / Xema Architects

25 میلیمتری
معمار: دفتر معماری زما (رضا مفاخر)
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1391
مساحت: 150 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده

کارفرما: آقای دکتر مشکوه
همکاران طراحی: فروزان وحدتی، سهیلا ابراهیمی، هاشم بابایی، تینا رکنی، محمد امینیان
همکاران اجرایی: هاشم بابایی، شرکت آپادانا تک، شرکت اکباتان
عکس: پرهام تقی‌اف

project-0006_02project-0006_03project-0006_04project-0006_05

“مایلم فضای کلینیک کاملا خاص و دلنشین باشد”؛ این گزاره توصیفی بود که کلیاتی از انتظارات مورد نظر دکتر مشکوه را برای ما، به عنوان طراحان فضای داخلی روشن می‌کرد. کلینیک در فضایی به مساحت 150 مترمربع، در ساختمانی با کاربری اداری، در خیابان شریعتی تهران واقع شده بود و فضای متداول و نسبتاً خشک آن، کارفرما را ترغیب می‌کرد که در صدد تغییر حس فضایی و طراحی معماری داخل آن برآید.

Courtesy of Xema Design Office
Courtesy of Xema Design Office | Photo: Parham Taghioff

مطب دکتر مشکوه مانند تونل خالی از روزنی در جداره‌ها بود که تنها از دو سوی خود گشایش می‌یافت. جمع‌بندی نظرات کارفرما و نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌ها و شرایط فضایی موجب شد دریافت نور و تامین تهویه، به عنوان قوی‌ترین نیازهای آسایشی کاربران فضا، ایده اصلی و اساس شکل‌گیری فرم پروژه شود. در واقع، فرآیند تولید فرم از آن جا آغاز شد که سطحی با دو خط تا، به مکعبی با سه وجه تبدیل شده و درون تونل موجود قرار گیرد. این جعبه یو شکل، به دلیل دو وجه نداشته شرقی و غربی، گذری برای عبور نور و جریان هوا شده و باعث شد قانونی برای تمام دیوارهایی که در مسیر آن قرار می‌گرفت، وضع شود: “دیوارهای موازی بازشوها باید شفاف باشند”. شفافیت اولین مولفه‌ای است که هر کاربر، با قرار گرفتن در این کلینیک حس می‌کند، چرا که از هر نقطه که ایستاده باشد، به بیشتر فضاها دید دارد.

Courtesy of Xema Design Office
Courtesy of Xema Design Office | Photo: Parham Taghioff

جعبه در تمام مسیر خود، به دلیل هندسه زمین، در امتداد یک خط مستقیم حرکت نکرده و شکستی مورب می‌یابد که اثر آن در بدنه، به آب‌نما و در کف، به پله تبدیل می‌شود. در سقف نیز، پوسته شکاف می‌خورد تا نور مصنوعی فضا را تامین کند؛ این شکاف در امتداد حرکت نور روز، از بیرون به درون است. در نقطه شکست جعبه، سقف و کف تغییر جهت داده و با انحراف هندسه هم‌سو می‌شوند. هندسه فضاهای مورد نیاز کلینیک، مانند اتاق‌های پزشکان، فضاهای پشتیبانی مرتبط، مانند سی‌اس‌آر و اُپی‌جی و بخش‌های خدماتی، بر اساس حرکت‌های فرم کلی شکل گرفته‌اند.

Courtesy of Xema Design Office
Courtesy of Xema Design Office | Photo: Parham Taghioff

ایده فرمی این پروژه، طراح را به آن سو می‌برد که هر سه وجه جعبه از یک جنس باشند که در این پروژه، با توجه به خواسته کارفرما مبنی بر گرم بودن فضا و نیز قابلیت برش آسان با هزینه مناسب، ام‌دی‌اف برای آن در نظر گرفته شد. مدول حرکت این صفحات، بر اساس ضخامت ام‌دی‌اف (حدود 1 اینچ) تعریف شده و راستای برش‌ها، برای تشدید کردن طولی بودن تونل نور، در راستای شرقی ـ غربی قرار گرفته‌اند. حرکت هر صفحه بر صفحه دیگر، بر اساس اصول زیباشناسی تعریف شده در فرآیند طراحی است، به طوری که تا حد امکان بتواند مبلمان و نیازهای فضایی، مانند کانال کولر، آب‌نما و صندلی نشیمن را در خود جای دهد.

project-0006_01project-0006_02project-0006_03project-0006_04project-0006_05project-0006_06project-0006_07project-0006_08

25 mm
Architect: Xema Architects (Reza Mafakher)
Location: Tehran, Iran
Date: 2012
Area: 150 sqm
Status: Completed
Client: Dr. Meshkat
Design Team: Forouzan Vahdati, Soheila Ebrahimi, Hashem Babaei, Tina Rokni, Mohamad Aminian
Execute Team: Hashem Babaei, Apadana Tech Co., Ekbatan Co.
Photo: Parham Taghioff

“Intimate; I want it to be” said Dr. Meshkat, the client. This sentence clears the client’s expectations for interior design method of the clinic. This clinic area is about 150 sqm in an office building in Shariati Street, Tehran.

Dr. Mesket’s clinic is like a tunnel without any openings which only has access to the open air, by both ends. Due to the client’s comments and consideration of space situations and features, it’s been decided to take ventilation and daylight as the main concept of design. Actually, the process of form creation started with folding a surface by two lines and making a 3-sided cube which located among the mentioned tunnel. This U-shape box with not having its east and west sides, make the light and air transit possible and finally legislate a unique order for every wall in the way: “Parallel walls should be transparent”. Transparency is the first impression of every users who enter the clinic, because there is a wide view to the most spaces.

This box has not been moving on a straight line, due to the land geometry, therefore it’s been breaking by oblique lines which turns into the fountain on the walls and stairs on the floor, it also splits the ceiling to provide the space with artificial light. The mentioned break is along daylight direction outside in. The other spaces geometry such as doctors’ rooms, support spaces like C.S.R and O.P.G, and service spaces have been shaped based on the main idea of the form.

The formal concept of the project requires all three sides of the box to have the same material and in this project, due to the client’s demand of warm environment and low prices, it’s been decided to apply MDF. These surfaces rotation has been defined based on MDF depth (about 1 inch) and cutting direction is along the east-west orientation to emphasize on the length of tunnel. Moving surfaces on each other are defined based on the aesthetic aspects.

One thought on “25 mm / Xema Architects”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *