مرکز تجاری سامسونگ / دفتر مهندسی نیما مکاری و همکاران

Samsung Trade Center / Nima Mokary & Associates

مرکز تجاری سامسونگ

دفتر مهندسی نیما مکاری و همکاران

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۲
مساحت: ۱۲۰۰۰ مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه دوم
کارفرما: آقای میرصادق
تیم پروژه: علی قربانی، احسان مسعود، عمادالدین کشفی

در راستای خیابان پاسداران که پیش می‌رویم، درست در محدوده سایت، تنها شاخصه به پا ایستاده که افق دید ناظران را در فضا به خود جلب می‌کند، هتل برج سفید است که خط آسمان پاسداران را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. از این‌رو، مرکز تجاری سامسونگ در تقابل با آن، برج سیاه رنگ شده تا زین پس، تاکیدی متفاوت و گاه متضاد، در تقابل با وضع موجود ایجاد کند.

Samsung Trade Center

Nima Mokary & Associates

Location: Tehran, Iran
Date: 2013
Area: 12,000 sqm
Status: Competition Proposal / 2nd Place
Client: Mr. Mirsadegh
Project Team: Ali Ghorbani, Ehsan Masoud, Emad Kashfi

The only significant element that absorbs observer’s attention is white tower which is located near the project site. Samsung Trade Center became a black tower in contrast with that. With this strategy, the black tower becomes a new landmark in Pasdaran St. So, now we call it The Black Tower.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *