Architecture & Urbanism Criticism Panel

Architecture & Urbanism Criticism Panel 138

صد و سی‌وهشتمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
آسیب‌شناسی فرآیندهای طرح‌های شهری

سخنران: سیدمحمدمهدی معینی
اعضای پانل: اسفندیار برومند، پیروز حناچی، جواد مهدیزاده
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 19 خرداد 1393، خانه هنرمندان ایران

event-0077

Architecture & Urbanism Criticism Panel 137

صد و سی‌وهفتمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
باززنده‌سازی ميدان امام (توپخانه)، راه‌گشای احيای مركز تاريخی، فرهنگی تهران

ارائه طرح: مهندسین مشاور آمود (سعید سادات‌نیا، فرزاد رستمی‌فر)
سخنران: مهدی حجت
اعضای پانل: سیدمحمد بهشتی، مروارید قاسمی
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 5 خرداد 1393، خانه هنرمندان ایران

event-0067

Architecture & Urbanism Criticism Panel 136

صد و سی‌وششمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
بهسازی و نوسازی شهری و راهکارهای اجرایی مداخله در آنها

سخنران: سپیده شفائی
اعضای پانل: سعید ایزدی، سعید سادات‌نیا، مینو رفیعی
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، خانه هنرمندان ایران

event-0051