Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 266

دویست و شصت‌وششمین گفتمان هنر و معماری
بزرگداشت هشتادمین زادروز بهرام فریور صدری

پنل 1: عطاءالله آیت‌اللهی، محمدسعید ایزدی، حمیدرضا سپهری، سهراب مشهودی
پنل 2: جواد اکبری، محمدرضا حائری، عباس فرخ زنوزی، حسین شیخ زین‌الدین، ایرج کلانتری
دبیر پنل: سعید سادات‌نیا

چهارشنبه 27 دی 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و شصت‌وششمین گفتمان هنر و معماری: بزرگداشت هشتادمین زادروز بهرام فریور صدری

Art & Architecture Panel 262

دویست و شصت‌ودومین گفتمان هنر و معماری
خیابان ولیعصر، مکانی برای زندگی

پنل گفتگو: ایرج اعتصام، سیدمحمد بهشتی، احمد سعیدنیا، سامان سیار، اسماعیل شیعه، حمید میرمیران، اسکندر مختاری طالقانی
دبیر پنل: عباس شیعه

چهارشنبه 29 آذر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و شصت‌ودومین گفتمان هنر و معماری: خیابان ولیعصر، مکانی برای زندگی