Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 324

سیصد و بیست و چهارمین گفتمان هنر و معماری
نقش ماندگار؛ آیین رونمایی کتاب زندگی‌نامه عمید مسعودی

پنل گفتگو: ایرج اعتصام، ابوالحسن میرعمادی، یزدان هوشور، عمید مسعودی
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 19 تیر 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و بیست و چهارمین گفتمان هنر و معماری: نقش ماندگار؛ آیین رونمایی کتاب زندگی‌نامه عمید مسعودی

Art & Architecture Panel 322

سیصد و بیست و دومین گفتمان هنر و معماری
تاریخ شفاهی دانش‌آموختگان ایرانی در ایتالیا

پنل گفتگو: ایرج اعتصام، سیروس باور، جهانگیر درویش، داریوش زمانی
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 5 تیر 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و بیست و دومین گفتمان هنر و معماری: تاریخ شفاهی دانش‌آموختگان ایرانی در ایتالیا