Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 284

دویست و هشتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری
کارون، زادگاه تمدن

پنل گفتگو: مرتضی افقه، فرامرز تطهیری مقدم، حمیدرضا خدابخشی، مجتبی گهستونی، احمدرضا لاهیجان‌زاده
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 3 مرداد 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هشتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری: کارون، زادگاه تمدن

Architecture & Urbanism Criticism Panel 205

دویست و پنجمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
رونمایی کتاب «ثبت میراث فرهنگی و طبیعی و نفایس ملی»

سخنران: احسان ایروانی
اعضای پنل: محمدرضا مجیدی، حسن قادر، مهرزاد کشفی
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه یک مرداد 1397، خانه هنرمندان ایران

دویست و پنجمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی: رونمایی کتاب «ثبت میراث فرهنگی و طبیعی و نفایس ملی»

Art & Architecture Panel 282

دویست و هشتادودومین گفتمان هنر و معماری
آیین رونمایی جلد دوم کتاب «معماران ایران»

سخنرانان: گیتی اعتماد، اسکندر مختاری، یزدان هوشور
پنل گفتگو: جاسم غصبانپور، بهروز متین‌صفت، انوشه منصوری
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 20 تیر 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هشتادودومین گفتمان هنر و معماری: آیین رونمایی جلد دوم کتاب «معماران ایران»