Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 282

دویست و هشتادودومین گفتمان هنر و معماری
آیین رونمایی جلد دوم کتاب «معماران ایران»

سخنرانان: گیتی اعتماد، اسکندر مختاری، یزدان هوشور
پنل گفتگو: جاسم غصبانپور، بهروز متین‌صفت، انوشه منصوری
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 20 تیر 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هشتادودومین گفتمان هنر و معماری: آیین رونمایی جلد دوم کتاب «معماران ایران»

Art & Architecture Panel 281

دویست و هشتادویکمین گفتمان هنر و معماری
اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم …؟

|- هایدروکینتیک دیزاین در سه برداشت؛ یک پژوهش عملی مشارکتی برای بازتعریف هنر سازماندهی فضای زندگی ایرانی با آب (گزارش رویداد اول / فراخوان تجربه دوم)

پانل اول: فرهاد احمدی، احمد اخلاصی، حمیده امکچی، علی غفاری، محمدمهدی محمودی
پانل دوم: مصطفی بهزادفر، سیدمحسن حبیبی، محمد درویش، کیانوش سوزنچی، زهرا صدراعظم نوری، حمید ماجدی
پانل سوم: ایرج اعتصام، علی‌اصغر بدری، محمدحسن خوشنویس، علی‌محمد سعادتی، سیدعلیرضا قهاری، اسکندر مختاری طالقانی

مهمانان: بهروز مرباغی، زهرا ترانه یلدا
دبیر نشست: غزال کرامتی

چهارشنبه 13 تیر 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هشتادویکمین گفتمان هنر و معماری: اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم ...؟