Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 143

یکصد و چهل‌وسومین گفتمان هنر و معماری
پرسه در تارنماهای ایرانی

سخنرانان: انوشه منصوری، فرحان مهذب بلاغی، مهرداد بهمنی، یاشار سلطانی، کارلین عیشونژادیان، بهروز مرباغی

چهارشنبه 12 آذر 1393، باغ موزه قصر

event-0205

اطلاعات تکمیلی ›››

Art & Architecture Panel 142

یکصد و چهل‌ودومین گفتمان هنر و معماری: معمار ملی
تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

اعضاء پنل: پرویز بیک‌زاده، مهدی ریاضی، ناصر شهسواری، ابوالحسن میرعمادی
دبیر پنل: پرویز طلایی

چهارشنبه 5 آذر 1393، باغ موزه قصر

event-0199

اطلاعات تکمیلی ›››

Art & Architecture Panel 141

یکصد و چهل‌ویکمین گفتمان هنر و معماری: تجلی مهندسی ایرانی در خانه ایرانی
بررسی ویژگی‌های الگوی گودال‌باغچه در یک نمونه از خانه‌های تاریخی کاشان

سخنران: شعله بلوچ
دبیر پنل: نسیم ایرانمنش

چهارشنبه 28 آبان 1393، باغ موزه قصر

event-0188

اطلاعات تکمیلی ›››