Hamid Nouhi | حمید نوحی

A Note about Iranian Urban Architecture / Hamid Nouhi

پرواز زیر سقف تقدیر اجتماعی
پشت پرده ناموزونی‌های معماری شهری چه می‌گذرد؟

حمید نوحی

تعاریفی که اغلب از معماری ارائه می‌شود، توصیفی از ویژگی‌های آن است و کمتر جامعیتش را در بر می‌گیرد. معنا دادن به فضا و خلق یا دمیدن احساس در آن را شاید بتوان جامع و مانع‌ترین تعریف برای معماری در نظر گرفت. هرچند علم و فن نقش مهمی در معماری دارند، اما بیش از آنکه علم و تجربه در کار باشد، از آن جهت که تمامیت آن، چه در مرحله خلق فضا و چه در مرحله بهره‌برداری با امر حسی در ارتباط قرار می‌گیرد، هنر محسوب می‌شود.

Read More ›››