Iran Icomos Panel

Iran Icomos Panel 107

صد و هفتمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

سخنرانی ناصر نوروززاده چگینی: ضرورت آمادگی در برابر خطر آتش‌سوزی بناها و محوطه‌های تاریخی
سخنرانی اکبر تقی‌زاده اصل: بازار تبریز؛ آتش در ایکی‌قاپیلار

سه‌شنبه 21 خرداد 1398، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و هفتمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

Iran Icomos Panel 106

صد و ششمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

سخنی در باره کمیته اسناد و انتشارات و اهداف آن / احمد کبیری بیدهندی
سخنرانی هانیه خجسته اکبریه: فعالیت‌ها و عملکرد کمیتۀ اسناد و انتشارات
سخنرانی مجید قره‌زاده شربیانی: پیشگامان عکاسی از سرزمین ایران؛ آنتوان سوریوگین
سخنرانی ناصر نوروززاده چگینی: تخت جمشید به مثابه مرکز اسناد
همراه با نمایشگاهی از عکس‌ها و اسناد تاریخی تهران

سه‌شنبه 14 اسفند 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و ششمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

Iran Icomos Panel 105

صد و پنجمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

سخنرانی عمادالدین شیخ‌الحکمایی: قرائتی تازه از کتیبه برج رسگت و تاریخ بنای آن
سخنرانی پریوش اکبری: جایگاه سربینه در کارکرد و کالبد حمام در ایران

سه‌شنبه 23 بهمن 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و پنجمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

Iran Icomos Panel 104

صد و چهارمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز

سخنران: مرتضی رضوانفر
جلسه گفتگو: ضرورت شناسایی و بررسی، و حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ایران خارج از مرزهای سیاسی فعلی

سه‌شنبه 9 بهمن 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و چهارمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران: کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز

Iran Icomos Panel 103

صد و سومین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
منظر فرهنگی و تاریخی

سخنرانی هما بهبهانی ایرانی و زیبا شیرزاد: منظر فرهنگی، تداوم گذشته در حال
سخنرانی فخری خسروی: رویکرد اکولژیک منظر، پویایی گذشته و جهت‌گیری آینده در شهر تاریخی

سه‌شنبه 25 دی 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و سومین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران: منظر فرهنگی و تاریخی

Iran Icomos Panel 102

صد و دومین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
دشت فیروزآباد فارس

سخنرانی ناصر نوروززاده چگینی: ساسانیان و دشت فیروزآباد فارس
سخنرانی حسام‌الدین احمدی: نظام مدیریت و انتقال آب در دشت فیروزآباد فارس، در دوران ساسانی و اسلامی

سه‌شنبه 20 آذر 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

صد و دومین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران: دشت فیروزآباد فارس