Iran Icomos Panel

Iran Icomos Panel 99

نود و نهمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
زلزله، رویکرد استحکام‌بخشی در بناهای تاریخی

با حضور: حسین رایتی مقدم، اسکندر مختاری، صابر اسدی، ناصر نوروززاده چگینی

سه‌شنبه 10 مهر 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

نود و نهمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران: زلزله، رویکرد استحکام‌بخشی در بناهای تاریخی

Iran Icomos Panel 98

نود و هشتمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

سخنرانی: ایران از آسمان؛ پیشینه بررسی محوطه‌ها و شهرهای تاریخی ایران از منظر هوایی / علی موسوی
نمایش فیلم مستند: جاودانه‌ها / حمید سهیلی مظفر

سه‌شنبه 16 مرداد 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

نود و هشتمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

Iran Icomos Panel 97

نود و هفتمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
تاریخچه کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران، نشست اول: ارنست امیل هرتسفلد (بخش دوم)

سخنرانی اول: باستان‌شناسان، شاهزادگان و دیپلمات‌ها؛ نگاهی به کاوش‌های سه‌سالۀ هرتسلفد در تخت جمشید / شاهرخ رزمجو
سخنرانی دوم: هرتسفلد و دانش جغرافیای تاریخی او / مهرداد ملکزاده
نمایش فیلم: سرزمین پارس؛ میراث آتش، ۲۰۱۰ / کار مشترک شبکه‌های ZDF و ARTE، به همراه نقد و بررسی فیلم توسط محمدمهدی کلانتری

سه‌شنبه 19 تیر 1397، دفتر موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

نود و هفتمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران: تاریخچه کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران ـ نشست اول: ارنست امیل هرتسفلد (بخش دوم)

Iran Icomos Panel 96

نود و ششمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
تاریخچه کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران، نشست اول: ارنست امیل هرتسفلد

سخنرانی اول: ایران در روایت زندگی هرتسفلد / ناصر نوروززاده چگینی
نمایش فیلم: پرواز بر فراز پارسه / موسسۀ شرقی دانشگاه شیکاگو
سخنرانی دوم: اسناد تصویری از اولین تحقیقات هرتسلفد در تخت جمشید / کوروش محمدخانی
سخنرانی سوم: باستان‌شناسان، شاهزادگان، و دیپلمات‌ها؛ نگاهی به کاوش‌های سه‌سالۀ هرتسلفد در تخت جمشید / شاهرخ رزمجو
نمایش فیلم: سرزمین پارس؛ میراث آتش، ۲۰۱۰ / کار مشترک شبکه‌های ZDF و ARTE، به همراه نقد و بررسی فیلم توسط محمدمهدی کلانتری

سه‌شنبه 5 تیر 1397، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

نود و ششمین نشست موسسه فرهنگی ایکوموس ایران: تاریخچه کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران ـ نشست اول: ارنست امیل هرتسفلد