Tehran Institute Panel

Tehran Institute Panel 17

هفتمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394

معمار مدعو: ایرج کلانتری طالقانی
موضوع: تجربه‌های معمارانه
اعضای پنل گفتگو: کامران افشارنادری، شهاب کاتوزیان، حمیدرضا ناصرنصیر

پنج‌شنبه 7 آبان 1394، باغ موزه قصر

event-0394

Tehran Institute Panel 16

ششمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394

معماران مدعو: دفتر طراحی دایره (سینا احمدی، جمشید بایندر، علی مقدم)
موضوع: تلاش
اعضای پنل گفتگو: امیرحسین طاهری، فرخ محمدزاده مهر، حمیدرضا ناصرنصیر

پنج‌شنبه 9 مهر 1394، باغ موزه قصر

event-0381

Tehran Institute Panel 15

پنجمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394

معمار مدعو: فری‌ناز رضوی نیکو و عباس ریاحی‌فرد
موضوع: از واقعیت تا انتزاع
اعضای پنل گفتگو: ایمان رئیسی، ایرج کلانتری، حمیدرضا ناصرنصیر

پنج‌شنبه 5 شهریور 1394، باغ موزه قصر

event-0360