Tehran Institute Panel

Tehran Institute Panel 15

پنجمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394

معمار مدعو: فری‌ناز رضوی نیکو و عباس ریاحی‌فرد
موضوع: از واقعیت تا انتزاع
اعضای پنل گفتگو: ایمان رئیسی، ایرج کلانتری، حمیدرضا ناصرنصیر

پنج‌شنبه 5 شهریور 1394، باغ موزه قصر

event-0360

Tehran Institute Panel 12

دومین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394

معمار مدعو: پانته‌آ اسلامی و علیرضا شرافتی
موضوع: معماری اورژانسی
اعضای پنل گفتگو: بابک شکوفی، علی کرمانیان، ایرج کلانتری

پنج‌شنبه 7 خرداد 1394، باغ موزه قصر

event-0320

Tehran Institute Panel 10

دهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1393

معمار مدعو: انسیه خمسه و آرش نصیری
موضوع: مسئله و بازمسئله
اعضای پنل گفتگو: آرش بصیرت، علی کرمانیان، محمد محمدزاده، حمیدرضا ناصرنصیر

پنج‌شنبه 14 اسفند 1393، باغ موزه قصر

event-0285

Tehran Institute Panel 9

نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1393

معمار مدعو: رامبد ایلخانی و نشید نبیان
موضوع: معماری پروتوتیپیکال؛ معماری تجربه‌گرا
اعضای پنل گفتگو: کاوه بذرافکن، شهاب کاتوزیان، حمیدرضا ناصرنصیر، آرش نصیری

پنج‌شنبه 2 بهمن 1393، باغ موزه قصر

event-0241-

Tehran Institute Panel 7

هفتمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1393
معمار مدعو: علی کرمانیان
موضوع: 23 سال تمرین متفاوت، تجربه یکسان
اعضای پنل گفتگو: ایرج کلانتری، بهرام کلانتری، حمید ناصرنصیر، نشید نبیان

پنج‌شنبه 6 آذر 1393، باغ موزه قصر

event-0201