Tehran Institute Panel

Tehran Institute Panel 1

اولین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1393
معمار مدعو: محمدرضا قدوسی
موضوع: طرح تکریم ارباب رجوع
اعضای پنل گفتگو: کامران افشارنادری، محمدرضا نیکبخت، علی کرمانیان

پنج‌شنبه 8 خرداد 1393، باغ موزه قصر

event-0066