Iranian Architect Merit Award

جایزه شایستگی معمار ایرانی

«جایزه شایستگی معمار ایرانی» نام جایزه‌ای است که از سال ۱۳۹۷، همه‌ساله توسط وب‌سایت «معمار ایرانی»، و با داوری معماران سرشناس ایرانی، در بستر آنلاین و بین پروژه‌های منتشرشده در این وب‌سایت برگزار می‌شود، و هدف آن، معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز است.

نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)

نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)Iranian Architect Merit Award 2018

دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۸)

دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۸)Iranian Architect Merit Award 2019

سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)Iranian Architect Merit Award 2020

چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)
Iranian Architect Merit Award 2021

پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)
Iranian Architect Merit Award 2022