روز جهانی معماری: معماری … برای یک جهان بهتر

World Architecture Day 2018: Architecture … for a Better World

روز جهانی معماری: معماری … برای یک جهان بهتر
دوشنبه 9 مهر 1397

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA)، به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با یک اکتبر 2018 میلادی و 9 مهر 1397 خورشیدی، و موضوع ویژه آن، “معماری … برای یک جهان بهتر” است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *