Magazines

Koocheh Magazine 4

مجله کوچه
کوچه چهارم: معمار ستاره

معماران ستاره، معمارانی که نمی‌شود نام‌شان را حتی برای یک‌بار هم نشنیده باشیم، خط‌شان، رسم‌شان و هر قدمی که برداشته/برمی‌دارند، به‌مثابه الگویی می‌شود برای پیروی؛ گاه فراتر از آن، خواسته یا ناخواسته، به بتی بدل می‌شوند برای پرستش، همچون خدایانی که رسم خدایی را نیاموخته‌اند و ما حتی بدون لحظه‌ای تامل، اجازه نقد عملکردشان را هم به خود نمی‌دهیم. در نتیجه، در این شماره از مجله، بر آن شدیم تا با گردآوری مطالبی پیرامون معماران ‌ستاره (به‌زعم مجله) دهه نود معماری ایران، در راستای ارتقای قدرت نقد و سواد بصری جامعه ایرانی در زمینه معماری گام برداریم و تصویری درباره بخشی از آنچه در حیطه نظر، در معماری دهه اخیر ایران، توسط معماران‌ ستاره ساخته ‌شده است، ارائه دهیم.

مجله کوچه، کوچه چهارم: معمار ستاره

Read More ›››

Koocheh Magazine 3

مجله کوچه
کوچه سوم: آپارتمان؛ پیرامون آپارتمان‌سازی و آپارتمان‌نشینی

امروزه، با توجه به انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی، تورم و …، خانه تبدیل به آخرین پناهگاه بشر شده است. ارجحیت سکنی‌گزیدن به زیستن موجب شده است تا خانه‌ها جای خود را به آپارتمان‌های کوچک و بزرگی بدهند که نه‌ فقط در ظاهر، بلکه در نام و نشان‌شان نیز با شهر و مردمان آن غریبه‌اند که با وجود نمونه‌های خوب، هنوز هم به‌ عنوان بزرگ‌ترین دغدغه جوامع و اساسی‌ترین نیاز بشر به شمار می‌آیند. در این راستا، کوچه در پی پرداختن به این معضل همیشگی و همواره رو به تزاید برآمده است تا با رجوع به تجربه زیسته افراد، مواجهه‌ای دقیق‌تر با این موضوع داشته باشد.

مجله کوچه، کوچه سوم: آپارتمان؛ پیرامون آپارتمان‌سازی و آپارتمان‌نشینی

Read More ›››