Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 326

سیصد و بیست و ششمین گفتمان هنر و معماری
بازتعريف منظر در طرح‌ها و مديريت شهري

پنل گفتگو: اسماعیل توکلی مهر، نوا توکلی مهر، فریدون گازرانی، محمد مطلبی
دبیر پنل: حبیب‌الله شیبانی

چهارشنبه 2 مرداد 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و بیست و ششمین گفتمان هنر و معماری: بازتعريف منظر در طرح‌ها و مديريت شهري

Art & Architecture Panel 324

سیصد و بیست و چهارمین گفتمان هنر و معماری
نقش ماندگار؛ آیین رونمایی کتاب زندگی‌نامه عمید مسعودی

پنل گفتگو: ایرج اعتصام، ابوالحسن میرعمادی، یزدان هوشور، عمید مسعودی
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 19 تیر 1398، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

سیصد و بیست و چهارمین گفتمان هنر و معماری: نقش ماندگار؛ آیین رونمایی کتاب زندگی‌نامه عمید مسعودی