Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 274

دویست و هفتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری
ششمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی فین کاشان

سخنرانی ثریا بیرشک: شکل‌گیری کاشان و حومه اطراف، و نقش فین در منظر شهری آن
سخنرانی حمیدرضا جیحانی: گیاهان و ساخت منظر در باغ فین کاشان
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هفتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری ـ ششمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی فین کاشان

Art & Architecture Panel 272

دویست و هفتادودومین گفتمان هنر و معماری
ششمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی عباس‌آباد بهشهر

پنل گفتگو: شهریار سیروس، علی طاهری، علی‌اکبر نصرآبادی
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 16 اسفند 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هفتادودومین گفتمان هنر و معماری ـ ششمین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی عباس‌آباد بهشهر

Art & Architecture Panel 266

دویست و شصت‌وششمین گفتمان هنر و معماری
بزرگداشت هشتادمین زادروز بهرام فریور صدری

پنل 1: عطاءالله آیت‌اللهی، محمدسعید ایزدی، حمیدرضا سپهری، سهراب مشهودی
پنل 2: جواد اکبری، محمدرضا حائری، عباس فرخ زنوزی، حسین شیخ زین‌الدین، ایرج کلانتری
دبیر پنل: سعید سادات‌نیا

چهارشنبه 27 دی 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و شصت‌وششمین گفتمان هنر و معماری: بزرگداشت هشتادمین زادروز بهرام فریور صدری