Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 289

دویست و هشتادونهمین گفتمان هنر و معماری
بررسی و نقد کتاب «شهر ایرانی در سنجش جهانی»، تالیف محمدمنصور فلامکی

پنل گفتگو: سیمین حناچی، سهراب مشهودی، یزدان هوشور
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 21 شهریور 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هشتادونهمین گفتمان هنر و معماری: بررسی و نقد کتاب «شهر ایرانی در سنجش جهانی»، تالیف محمدمنصور فلامکی

Art & Architecture Panel 288

دویست و هشتادوهشتمین گفتمان هنر و معماری
باب اندیشه در معماری معاصر ایران

پنل گفتگو: فرهاد احمدی، سیروس باور، داریوش بوربور، وحید قبادیان، بهارک کشانی
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 14 شهریور 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هشتادوهشتمین گفتمان هنر و معماری: باب اندیشه در معماری معاصر ایران

Art & Architecture Panel 284

دویست و هشتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری
کارون، زادگاه تمدن

پنل گفتگو: مرتضی افقه، فرامرز تطهیری مقدم، حمیدرضا خدابخشی، مجتبی گهستونی، احمدرضا لاهیجان‌زاده
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 3 مرداد 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و هشتادوچهارمین گفتمان هنر و معماری: کارون، زادگاه تمدن