Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 332

سیصد و سی‌ و دومین گفتمان هنر و معماری
جاده ابریشم و گفتگوی تمدن‌ها

پنل گفتگو: پویان تطهیری مقدم، فرامرز تطهیری مقدم، علی طاهری، ابوالحسن میرعمادی
دبیر پنل: حبیب‌اله شیبانی

چهارشنبه 16 بهمن 1398، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

سیصد و سی‌ و دومین گفتمان هنر و معماری: جاده ابریشم و گفتگوی تمدن‌ها