One thought on “Memar 83”

  1. چرا انقدر دیر به دیر پست میذارین….این همه ساختمان تو این مملکت ساخته شده…از بانک ملی اوتزن گرفته تا آمفی تئاتر رنزو پیانو تو مشهد…به نظرم کمی فعال تر باشید موفق تر خواهید بود
    بیش از هشتصد هزار فعال معماری نیاز به خوراک هنری و معماری دارند
    پیشنهاد من برای شما این است که تعدادی مسابقه برگزارکنید . به تنهایی بهترین تبلیغ نیز خواهد بود

    پیروز باشید

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *