Hamshahri Memari Quarterly 36

فصلنامه همشهری معماری، شماره 36، پاییز 1396

فصلنامه همشهری معماری، شماره 36، پاییز 1396

فهرست مطالب

باشگاه
|- شکل دیگری از زیستن
|- تعادل را بر هم نزنیم

رویداد
|- به بهانه‌ ثبت یـزد
|- ساخت تاریخ جدید

یک معمار | علی‌اکبر صارمی؛ گذر، درنگ و اکنون
|- پنج یادبود به احترام علی‌اكبر صارمی
|- تماشاگر گذشته‌ زیبا و سـازنده‌ امروز مـدرن
|- زندگی در زمانه‌ استبداد سـاختمان‌سـازی
|- پای در زمین سـنّت و سـر بر آسـمان مدرنیته
|- میدانى باز در روزگار ما
|- که آخر کی شود این ناتوان بِه
|- خطابه‌ای فروتنانه میان دو فصل تاریخ
|- در غیاب ناظر؛ به خواست کارفرما

موج نو | آموزش از طریق ساخت
|- رویداد شـهری شـماره‌ 5
|-هدراكریت
|- دلتا زد
|- اینفیلولیون

اندیشه | معماری و سیاست
|- یادداشت مترجمان
|- چراغ راه؛ معماری و تعهد اجتماعی
|- سـیاسـت و مـعماری
|- مشكلات تئوریزه‌كردن «امر سیاسی» در گفتمان معماری
|- معماری یا انقلاب
|- طراحان را کارگر بدانیم
|- مناظره‌ای درباره‌ رابطه‌ سیاست با معماری

تهرانشهر | تهران پساناصری تا 1345
|- دوم ـ تهران پساناصری تا 1345
|- نسبت توسعه تهران با مردم، سزمین و جغرافیایش
|- تهران قجری که به پهلوی‌ها رسید
|- تهران پساکودتای 1332
|- پیرامون تهران
|- خرده‌روایت‌هایی از تهران دوره پهلوی
|- خانه، محله، و حالا کوی مسکونی
|- بازشناسی طبقه متوسط مدرن و بازتولید تهران پهلوی اول

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *