سردر ورودی دانشگاه شیراز / دفتر معماری فرایند بنیان

Entrance Gate of Shiraz University / PA Studio

سردر ورودی دانشگاه شیراز

دفتر معماری فرایند بنیان (جعفر بزاز، کمال یوسف‌پور)

موقعیت: شیراز، ایران
تاریخ:
۱۳۹۸
مساحت:
۹۰۰ مترمربع
وضعیت:
طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه سوم
کارفرما: دانشگاه شیراز
همکاران طراحی: بهاره اکبرزاده، مهتاب حسینیان

در طراحی سردر ورودی دانشگاه شیراز، دو اثر شاخص از معماری کهن شیراز به عنوان منبع الهام برای آفرینش ساختار طرح مورد استناد قرار گرفته است:
۱. کاخ پاسارگاد، به عنوان سرمنشاء الگوی چهارایوانی
۲. باغ پاسارگاد، به عنوان سرمنشاء باغ ایرانی

سردر ورودی دانشگاه شیراز / دفتر معماری فرایند بنیان
Courtesy of PA Studio

در فرایند طراحی، تیپولوژی ساختار چهارایوانی کاخ پاسارگاد از یک کوشک بسته به یک کوشک باز تغییر یافته که در این راستا، سه تغییر عمده در این الگوی کهن ایرانی صورت پذیرفته است:
۱. تغییر ساختار فضای مرکزی از یک فضای بسته به فضای باز، برای تطابق بیشتر با ساختار متعارف سردر
۲. تغییر ساختار و موقعیت پله‌ها، و آزادشدن فضای زیر پله‌ها به نفع فضای عمومی
۳. کاشت درختان سرو به جای ستون‌ها، در ایوان ورودی و فضای مرکزی، برای تقویت ارتباط با طبیعت و تاکید بر مفهوم باغ ایرانی

سردر ورودی دانشگاه شیراز / دفتر معماری فرایند بنیان
Courtesy of PA Studio

در یک نظام هماهنگ با ساختار باغ ایرانی، یک محور خطی ویژه برای ورودی دانشگاه در نظر گرفته شده است که با دو ردیف منظم از درختان سرو تعریف می‌شود. این محور در ادامه به سردر ورودی منتهی می‌شود که در دو تراز شکل گرفته است:
۱. تراز ورودی که با چهار ایوان ورودی، و یک فضای باز مرکزی با شبکه منظمی از درختان سرو در درون آن تعریف می‌شود،
۲. تراز بالایی با نام نظرگاه که دورتادور فضای باز مرکزی و درختان سرو شکل گرفته و توسط پله‌هایی در چهار سمت، با تراز ورودی در ارتباط است.

Entrance Gate of Shiraz University

PA Studio (Jafar Bazzaz, Kamal Youssefpoor)

Location: Shiraz, Iran
Date:
2020
Area:
900 sqm
Status: Competition Proposal / 3rd Place
Client:
Shiraz University
Design Team: Bahareh Akbarzaeh, Mahtab Hosseinian

2 thoughts on “Entrance Gate of Shiraz University / PA Studio”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *