Koocheh Magazine

Koocheh Magazine 5

مجله کوچه
کوچه پنجم: فرمالیسم

تناقض آشکار میان رویکرد جامعه آکادمیک ایران با جامعه حرفه‌ای در توجه صرف به ظاهر یک اثر، و نگاه تک‌ساحتی به فرم در فرایند طراحی، نمودی است از جنبش فرمالیسم و کژفهمی معیارهای آن، که تنها یک نتیجه دربرداشت: جدال، جدالی میان سه مولفه فرم، عملکرد و معنا. دغدغه برتری یکی از دیگری موجب شد تا هر یک در هر دوره و متناسب با تفکر غالب زمانه، از سوی صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و هنرمندان، یا مستقل از هم، یا در کنار هم یا در مقابل هم قرار بگیرند. در این راستا، کوچه پنجم به دنبال معرفی معیارهای مطرح فراتر از مرزهای ایران رفته است تا مسئله فرم را با نگاهی ژرف و موشکافانه از میان آثار و جریانات روز مرتبط با معماری واکاوی کند، به‌ویژه که ضرورت شناخت و بررسی هریک در موقعیت اینجا و اکنون، به‌شدت احساس می‌شود.

Read More ›››