روز جهانی معماری: معماری ... مسکن برای همه

World Architecture Day 2019: Architecture … Housing for All

روز جهانی معماری: معماری … مسکن برای همه
دوشنبه 15 مهر 1398

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA)، به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با 7 اکتبر 2019 میلادی و 15 مهر 1398 خورشیدی، و موضوع ویژه آن، «معماری … مسکن برای همه» است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *