Magazines

Koocheh Magazine 2

مجله کوچه
کوچه دوم: مال شهر؛ پیرامون دگرگونی و چالش عمومیت فضای عمومی

کلان‌‌شهرهای امروزی در کلاف سردرگم ساخت‌‌وسازهای بی‌قاعده و تقلیدی کورکورانه، تنها به قصد ابراز وجود، به دنبال چیستی خود می‌گردند و در چنین شهرهایی، فضای عمومی زیر چرخ‌های اتومبیل‌ها از بین می‌رود؛ دیگر مجالی برای پیدایش و بازتعریف آن‌ها به‌ عنوان مکانی انسان‌‌محور برای شکل‌گیری روابط اجتماعی، باقی نمی‌ماند. کمرنگ‌شدن هویت، خاطره جمعی و حس تعلق از دایره واژگان مردمان شهر، حاصل این فرایند است. کوچه به پشتوانه چنین استدلالی، با نگرش تحلیلی ـ انتقادی، به سراغ زندگی روزمره در فضاهای عمومی کلان‌شهرهای ایران رفته است.

مجله کوچه، کوچه دوم: مال شهر؛ پیرامون دگرگونی و چالش عمومیت فضای عمومی

Read More ›››

Koocheh Magazine 1

مجله کوچه
کوچه اول: بحران سلیقه؛ پیرامون آسیب‌شناسی سلیقه در معماری امروز ایران

نما و سلیقه ظاهری به‌ عنوان اولین خصیصه از معماری، در تقابل نزدیک با فضای شهری است و نقش غیر قابل‌انکاری در تعریف هویت شهر، تصویر ذهنی شهروند و شناخت او از محیط پیرامونی و رابطه‌اش با شهر دارد. کوچه در این شماره بر آن است تا در عصری که فهم بدقواره‌ای از مدرنیته، تمدن ما را به انحطاط می‌کشاند، پرونده بحران سلیقه در معماری امروز ایران را با گردآوری و انتشار مقالاتی که دارای نگرش تحلیلی ـ انتقادی بر روی معماری کلان‌شهرهای ایران هستند، مورد بررسی قرار دهد.

مجله کوچه، کوچه اول: بحران سلیقه؛ پیرامون آسیب‌شناسی سلیقه در معماری امروز ایران

Read More ›››