Hamshahri Memari Quarterly 37

فصلنامه همشهری معماری، شماره 37، زمستان 1396

فصلنامه همشهری معماری، شماره 37، زمستان 1396

فهرست مطالب

باشگاه
|- پایان نامه

یک معمار | آراونا، معمار مردم
|- معمار مردم
|- وارونگی الگوها
|- فلسفه معماری من؟ مشارکت‌دادن جامعه در فرایند طراحی!
|- معماری اجتماع ـ آگاه؛ وظیفه یا انتخاب
|- نبرد آراونا در ونیز
|- از صراحت در پرسش تا ابهام در پاسخ!

نقد | کپی نابرابر اصل
|- ردیابی «استثنا» در یک جهان ضد استثنا
|-سیری بر مفهوم اصالت و بی‌مانندی
|- توماس شاین در برابر دیوید چایلدز
|- فقر واژگانی، حذف محتوایی
|- دو امدادی یا «کپی» و استفاده می‌کنم، پس هستم!
|- وسواس منحصربه‌فردبودن
|- نمای کرکره‌ای، یک جنایت عمومی دوست‌داشتنی
|- کارنامه ما از روی دست دیگران

اندیشه | معماری حداقل
|- سقفی در بالای سر
|- پیرنیا، در جستجوی معماری ایران یا معماری ارزان؟
|- معماری، تکنیک و انکشاف در مرزهای فقر
|- ما فقیران آینده

تهرانشهر | پیاده‌راه ۱۷ شهریور
|- حصار، خیابان و شبه‌پیاده‌راهی که هنوز به آن امید است
|- آدم‌های این خیابان
|- این‌جا شکافی هست
|- ۱۷ شهریور یک پیکره است
|- پیاده‌راهی که کسی در آن سلفی نمی‌گیرد
|- اجرای این طرح‌ هنوز ناتمام است
|- حرفه و دانشگاه هم مقصرند

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *