Mohammad Yaser Mousapour | محمدیاسر موسی‌پور

The Political Dimension of Architecture / Mohammad Yaser Mousapour

معماری و امر سیاسی

محمدیاسر موسی‌پور

امروزه که روندهای مسلط معماری در دنیا، آن را با استیلای تصویر و امر بصری مواجه کرده‌اند، سخت‌تر می‌توان از وجه سیاسی معماری سخن گفت. گویی از معماری سیاست‌زدایی شده و به امری تماشایی فروکاست یافته است، اما آیا می‌توان سیاست را جایی بیرون از فرم بیرونی که محل ظهور امر تماشایی است جست‌وجو کرد؟

Read More ›››