Architecture & Construction Quarterly 52

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 52، پاییز 1396
ویژه دهمین جایزه معماری داخلی ایران و سومین جایزه معماری آسیا

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 52، پاییز 1396

فهرست مطالب

یادداشت
|- داوری جایزه، رویکردها و دیدگاه‌ها / احمد زهادی

گفتگو با هیئت داوران
|- داراب دیبا، پانته‌آ اسلامی، آرش مظفری، کورش رفیعی، سامان سیار

جایزه معماری داخلی
|- داوری دهمین جایزه معماری داخلی ایران
|- مراسم اهداء جوایز دهمین جایزه معماری داخلی ایران
|- مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران
|- بیانیه هیئت داوران دهمین جایزه معماری داخلی ایران
|- ساختمان‌های عمومی (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم، سوم
|- ساختمان‌های مسکونی (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم، سوم
|- ساختمان‌های عمومی (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم، سوم، و تقدیرشده
|- ساختمان‌های مسکونی (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم
|- ساختمان‌های عمومی (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی
|- ساختمان‌های مسکونی (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی
|- ساختمان‌های عمومی (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی
|- ساختمان‌های مسکونی (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی

گزارش
|- بیا صحبت کنیم؛ در جهت بهترشدن ابژه چه باید کرد؟ / مصاحبه بهارک کشانی با الناز طهرانی

جایزه معماری آسیا
|- گزارش مراسم سومین جایزه معماری آسیا، برلین ۲۰۱7

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *