المان اصلی پارک موزه دفاع مقدس مازندران / امیر شهراد

Mazandaran Holy Defense Museum Monument / Amir Shahrad

المان اصلی پارک موزه دفاع مقدس مازندران

امیر شهراد

موقعیت: ساری، ایران
تاریخ: ۱۳۹۳
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه اول
کارفرما: پارک موزه دفاع مقدس مازندران

معماری بناهای یادمانی و المان‌های شهری، به سبب اهمیت وجه “قرائت‌پذیری”، از این جنبه که چه اندازه در انتقال مفهوم موفق بوده‌اند، مورد نقد قرار می‌گیرد. گاه، تناظر یک‌به‌یک بین موضوع ذهنی و کالبد اثر، منجر به فقدان ارزش هنری، به خصوص، از نظر زیبایی‌شناسی می‌شود و گاه، پیچیدگی اثر، امکان درک را از مخاطب می‌گیرد. اینجاست که کهن‌الگوها ـ به سبب پیوند با تجربیات ذهنی و عینی مخاطب ـ می‌توانند چهارچوب ذهنی مناسبی برای خلاقیت ایجاد کنند.

المان اصلی پارک موزه دفاع مقدس مازندران / امیر شهراد
Courtesy of Amir Shahrad

از آنجا که یکی از زمینه‌های هنری در زمان جنگ‌ها، نمادگرایی ملی بوده و در ادبیات باستانی فارسی، “لاله” مظهر شهید است، در دوران جنگ، نگاره لاله بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، بازطراحیِ این کهن‌نگاره به خالص‌ترین بیان و به گونه‌ای نوآورانه‌، موضوع طراحی این المان بوده است.

Mazandaran Holy Defense Museum Monument

Amir Shahrad

Location: Sari, Iran
Date: 2014
Status: Competition Proposal / 1st Place
Client: Mazandaran Holy Defense Museum

Given the importance of legibility in urban spaces, designing memorials and urban elements is criticized due to the ability of design in conveying a desired idea. In some cases, a literal demonstration of a concept leads to loss of artistic – and especially, aesthetic value, while in some others, too much complexity prevents the viewer from understanding the meaning. Here, due to their constant association with human objective and subjective experience, archetypes can provide a framework for innovation.

Since national symbolism has played a role as one of artistic backgrounds, during the wars, and since a Tulip, as a symbol of martyrs in Persian literature is a familiar sign, here redesigning this archetype becomes an innovative and pure concept for the design.

One thought on “Mazandaran Holy Defense Museum Monument / Amir Shahrad”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *