Golshahr Mosque & Plaza / Ahmad Saffar

مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج
معمار: احمد صفار
موقعیت: کرج، ایران
تاریخ: 1397
مساحت: 22160 مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه سوم
کارفرما: بنیاد حاجی‌ترخانی

رندرینگ و تدوین: مرضیه استعدادی
مدل‌سازی و دیاگرام: بهار مصباح، غزاله عیدی
ترسیم و فاز یک: نوید شکروی
مطالعات فاز صفر: نیلوفر ذاکر وفایی، الهه آذرخش
مشاور سازه: پدرام زرپاک
مشاور تاسیسات مکانیکی: پدرام احمدی
مشاور تاسیسات الکتریکی: کامران نراقی‌پور
انیمیشن: نیلوفر اوجی
ماکت: مرتضی نیک‌فطرت

مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفار

طراحی این مسجد برای انسان و فرهنگی است که ریشه در تاریخ دارد و به مرور، نیازهایش با گذشت زمان تغییر یافته و نیازمند فضایی از جنس و زمانه خویش است. با این سوال شروع کردیم که آیا می‌توان معاصر بود و به ریشه‌ها، فرهنگ، تاریخ و بستر نیز توجه کرد و آیا می‌شود برای رسیدن به مدرنیزاسیون، تاریخ و فرهنگ یک ملت را نادیده گرفت؟

مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفار
Courtesy of Ahmad Saffar

از مهم‌ترین نکاتی که در طراحی مورد توجه قرار گرفته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
|- کوشش در جهت خلق معماری باهویت در معماری و شهرسازی معاصر
|- توجه به دیدگاه منطقه‌گرایی در طراحی، به عنوان چیزی که نسبتا تغییرناپذیر است و به عنوان روندی حداقل امروزی و مستعد پرورش
|- درون‌مایه و هویت نشات‌گرفته از ویژگی‌های فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی منطقه در خلق اثر
|- توجه به حواس پنج‌گانه و معاصربودن، با درنظرگرفتن ریشه‌ها، فرهنگ، تاریخ و بستر (پدیدارشناسی + منطقه‌گرایی)

مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفار
Courtesy of Ahmad Saffar

|- توجه به اصول و سیر تکاملی معماری ایران، بالاخص سیر تکاملی مساجد ایرانی
|- توجه به ویژگی‌های فضایی در معماری ایران و حس ماندگاری و تعلق
|- بهره‌گیری از الگوی حیاط مرکزی در معماری و باغ ایرانی
|- محوریت و دسترسی، محرمیت، و هم‌زیستی با طبیعت در باغ ایرانی
|- توجه به افق‌گرایی و آسمانه شهری در شهرهای تاریخی ایران
|- توجه به اهمیت محور و فضای تجمع در پلازاهای تاریخی ایران
|- استفاده از دو اصل درون‌گرایی و برون‌گرایی، و استفاده از بام به عنوان یک فضای تعاملی با منطقه (نظرگاه)

مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفار
Courtesy of Ahmad Saffar

|- بازخوانی تعریف مسجد به عنوان فضای عبادت، و بازشناسی کارکردها و عملکردهای (معاصر) آن
|- سازمان‌دهی ساختمان مسجد بر محوریت قبله و تاثیرپذیری هندسه فضایی شبستان از آن
|- بهره‌گیری از کهن‌الگوها و اصل وحدت در کثرت و نظم در بی‌نظمی
|- حداقل‌گرایی و پرهیز از بیهودگی، رعایت اصول سادگی و پرهیز از تجملات و تزیینات اضافی
|- طراحی فضا به مثابه یک فیلم کوتاه و اهمیت‌دادن به کادرشناسی و سکانس‌های حرکتی
|- طراحی بر اساس دید انسانی و ایجاد دیدهای مختلف و افزایش کیفیت ارتباط

مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفار
Courtesy of Ahmad Saffar

|- توجه به اصل توسعه پایدار و پایداری اجتماعی، و افزایش تعاملات شهری بین مردم، شهرو معماری
|- قابلیت اجتماع‌پذیری و میزان تعامل اجتماعی مابین افراد در فضا، در جهت توسعه پایداری اجتماعی
|- تقویت فضاهای باز جمعی، با تاکید بر تراکم و پیوستگی فضاها، پیاده‌مداری و کاهش حرکت سواره
|- ایجاد فضای شهری (پلازا) زنده و پویا و مشارکت مردم در امور شهر
|- ایجاد فرصتی برای تعامل و دیالوگ میان شهروندان و خلق فضاهای پاتوق
|- ارزش‌گذاری بر حداقل مصرف انرژی
|- مصالح ارزان و قابل دسترس، با در نظرگرفتن مبانی توسعه پایدار

مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفارمسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج / احمد صفار

Golshahr Mosque & Plaza
Architect: Ahmad Saffar
Location: Karaj, Iran
Date: 2018
Area: 22,160 sqm
Status: Competition Proposal / 3rd Place
Client: Hajitarkhani Foundation
Rendering: Marziyeh Estedadi
3D Modeling & Diagram: Bahar Mesbah, Ghazaleh Eidi
Drawing & Phase 1: Navid Shokravi
Research: Niloofar Zaker Vafaei, Elaheh Azarakhsh
Structure Consultant: Pedram Zarpak
Mechanical Consultant: Pedram Ahmadi
Electrical Consultant:
Kamran Naraghipour
Animation: Niloofar Ouji
Model: Morteza Nikfetrat

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *