برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Winners of Iranian Architect Merit Award 2018

برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

در مرحله نهایی، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا پنجم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب کردند که 5 امتیاز به رتبه‌های اول، 4 امتیاز به رتبه‌های دوم، 3 امتیاز به رتبه‌های سوم، 2 امتیاز به رتبه‌های چهارم، و 1 امتیاز به رتبه‌های پنجم اختصاص یافت. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص کرد.

رتبه نخست: هم‌سایه / دفتر معماری رازان (سیدنوید امامی)

هم‌سایه / دفتر معماری رازان
Courtesy of Razan Architects | Photo: Hossein Farahani

رتبه دوم: ایل‌خانه / گروه طراحی شیفت (رامبد ایلخانی، نشید نبیان، درنا مصرزاده)

Courtesy of [Shift] Process Practice

رتبه سوم: آپارتمان مسکونی در آبادان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی

Courtesy of Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi

1st Place: Ham-Sayeh Apartment / Razan Architects
2nd Place: Eilkhaneh / [Shift] Process Practice
3rd Place: Abadan Residential Apartment / Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *