Shar Residential Complex / Hooba Design

مجتمع مسکونی شار
معمار: هوبا طرح (هومن بالازاده)
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1392
مساحت: 37،000 مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه پنجم
کارفرما: گروه شار
مدیر پروژه: محسن کاظمیان‌فرد
تیم طراحی: الهام سیفی آزاد، فرنوش آقامیرزا، احسان اسماعیل‌پور، غفور صمدپور، پرستو مالمیر
تصویرسازی سه‌بعدی: مونا رضوی
ارائه: امین سلطان‌پور

project-0079_02project-0079_03project-0079_04project-0079_05

در طراحی کانسپت طرح، ما به دنبال راهی بودیم که بتوانیم کیفیت زندگی فضاهای مسکونی را با روش طراحی و سازماندهی فضایی، تا حدی بهبود بخشیم. در الگوی طراحی فضای مسکونی، ما به دنبال راهی برای ایجاد تهویه هوایی، نور کافی در تمامی فضاها و فضای سبز در فضای مسکونی بودیم تا بتوانیم علاوه بر اینکه از نظر میزان سطح اشغال، متراژ پروژه را تامین کنیم، مزایای مختلفی را در فضای مسکونی به وجود بیاوریم، به گونه‌ای که این مزایا تعریف فضایی خاصی نیز در پروژه داشته باشد.

Courtesy of Hooba Design
Courtesy of Hooba Design

نقطه شروع پروژه، سازماندهی فضایی بلوک‌ها بر اساس دید واحدها، ایجاد بیشترین میزان نورگیری واحدها، حفظ درختان موجود در سایت، حریم 60% و دسترسی واحدها بود. تلاش ما در روند طراحی، رسیدن به یک الگوی فضایی بود تا بتوانیم علاوه بر اینکه به نیازهای طراحی پروژه پاسخ می‌دهیم، پتانسیل‌های دیگری نیز برای طراحی ایجاد کنیم.

Courtesy of Hooba Design
Courtesy of Hooba Design

ایده فضایی طرح بر اساس ایجاد ویدهای بزرگی بود که در جهت فضای سبز موجود در سایت شکل گرفته‌اند. هدف عملکردی این ویدها در جهت ایجاد گردش هوایی واحدها، ایجاد نورگیر و دید بیشتر و تعریف فضایی ورودی واحدهای مسکونی بوده است. این ویدها با توجه به آنکه شرایط درختان در محل قرارگیری‌ و جهت‌گیری آنها تعیین‌کننده بود، دارای سه جهت اصلی در سایت هستند که یکی از ویدها تعریف‌کننده ورودی اصلی مجموعه نیز است که افراد از طریق این وید، وارد مجموعه مسکونی می‌شوند. از نظر عملکردی، ویدها تعریف‌کننده ورودی و یا حیاط برای واحدها هستند.

Courtesy of Hooba Design
Courtesy of Hooba Design

در مرحله بعدی طراحی، ما به دنبال سازماندهی پلان‌ها، به همراه ایجاد الگوی فضایی نو در فضاهای داخلی بودیم. در تعریف فضاهای واحدها، زون‌های سبزی که از داخل ویدها به داخل پلان‌ها کشیده می‌شوند تا بتوانند تعریف فضایی اثرگذاری را در فضاهای داخلی داشته باشند، یکی از عناصر طراحی بود. بخش دیگری که در طراحی واحدها اثرگذار بود، فضاهای بیرون‌زده سبز مرتبط با واحدها بود که این الگوی فضایی معکوس فضاهای منفی، به صورت فضاهای مثبت در داخل ویدها تعریف شده و ز نظر معماری، به صورت حجم‌های مکعبی‌شکلی است که تعریف‌کننده درختچه‌هایی با ارتفاع حدودا 4 متر است که حالت تشدیدکننده کیفیت باغ‌مانند ویدها را خواهند داشت. این احجام، باغ‌های معلقی را در درون ویدها ایجاد می‌کنند که تعریف‌کننده کیفیت فضایی متفاوتی در هر واحد، برای افراد خانواده است.

Courtesy of Hooba Design
Courtesy of Hooba Design

در سازماندهی فضایی پروژه سعی شد تا تمامی فضاها، مانند پلان‌های واحدهای مسکونی، طراحی سایت و لابی، تحت یک سازماندهی به وجود بیایند. این سازماندهی به صورت محورهای موازی با یکدیگر به وجود آمده که در سازماندهی‌های مختلف تاثیر گذاشته است، ولی تمامی عناصر طراحی از این سازماندهی پیروی می‌کنند و در هر قسمت، به گونه‌ای متناسب با نیاز طرح، طراحی شده‌اند. مدول‌بندی حجمی در طبقات به صورت لبه‌های متناسب با مدول نما به وجود آمده‌اند. طراحی نمای پروژه نیز بر اساس مدول‌بندی کلی حجم شکل گرفته و با توجه به میزان نور و کنترل دید، از حالت کاملا بسته به تراکم باز متغیر است.

Courtesy of Hooba Design
Courtesy of Hooba Design

در سازماندهی پلان‌ها، یک بلوک در میان، مکان اتاق‌های خواب‌ جابه‌جا شد تا افراد مختلف به نسبت سلیقه‌های متفاوت، بتوانند قدرت انتخاب در واحد ها داشته باشند. این مساله در طراحی نما نیز تاثیر گذاشته است و در قسمت‌هایی که اتاق‌های خواب‌ قرار دارند، جعبه‌های سبزی متناسب با ایده کلی پروژه به وجود آوردیم که در دیتیل اجرایی آن، از میان سازه‌های چوبی، مسیر آبیاری نیز برای آنها پیش‌بینی شد. این جعبه‌های چوبی در مقیاس کوچک‌تر، فضای سبزی ایجاد می‌کنند که از داخل فضا نیز قابل دسترس برای افراد ساکن واحدهاست.

project-0079_01project-0079_02project-0079_03project-0079_04project-0079_05project-0079_06project-0079_07project-0079_08project-0079_09project-0079_10project-0079_11project-0079_12project-0079_13project-0079_14project-0079_15project-0079_16project-0079_17project-0079_18project-0079_19project-0079_20project-0079_21project-0079_22project-0079_23project-0079_24

Shar Residential Complex
Architect: Hooba Design (Hooman Balazadeh)
Location: Tehran, Iran
Date: 2013
Area: 37,000 sqm
Status: Competition Proposal / 5th Place
Client: Shar Group
Project Manager: Mohsen Kazemian Fard
Design Team: Elham Seyfi Azad, Farnoosh Aghamirza, Ehsan Esmaeilpoor, Ghafoor Samadpoor, Parastoo Malmir
3D Illustration: Mona Razavi
Presentation: Amin Soltanpoor

We look for a way in designing the concept to increase the quality of life in residential spaces by method of designing and organization. We look for a way in creating air conditioning, sufficient light in all spaces and green space in residential space to not only provide the occupy surface of project, but also make various advantages in residential space which these have their specific definition in the project.

First step is spatial organization of blocks based on view of units, maximum light for them, maintaining existing trees of site, 60% frontage and unit’s accessibility. We want to achieve a spatial model to cover the project design’s needs and also create a other potentials for designing.

The spatial idea of project is based on creating big voids which are shaped in compliance with green spaces of site. The operational goal of these voids is creation air flows, lights, extended view and defining entrance space for units. These voids have three main directions in site regarding position of trees. One of these voids defines the main entrance of complex that people enter to the building through it. The operational role of these voids is defining entrance and yard of units.

In next step, our design desires to organize plans and creating a new spatial model in interior space. As definition of unit’s space, green zones extend inside the plans through the voids to make an effective spatial definition in interior space. This is one of the elements of unit design. Another part that is effective in designing the units, is outside green space which is relative to the units. This reversed spatial model of negative spaces is defined as positive spaces inside the voids. In architectural points, these spaces are like a cubic mass which define shrubs with 4 meters height that resonate the quality of garden the same as voids. These masses create suspended gardens inside the voids that define different space quality in each unit.

We try to create all spaces in spatial organizing of the project, such as plans of each unit, site design and lobby under one specific organization. This organization is made as parallel axis that affects different organizations, but all design elements obey this organization and each part is designed in compliance with demands of design. Mass module of floors is created as proportional edges with module of façade. The design of façade of project also is created based on general module of mass and vary from extremely closed to wide shot considering light and view control.

In plans organization and alternatively, bedrooms are displaced so people can choose units based on their taste. This also influences façade design and we created green boxes in compliance with general idea of project in parts that bedrooms exist. We predict irrigation path among wooden structures in operation details. These wooden boxes create green space in small scale that can be accessible for people from inside the space.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *