IPMI Headquarters Facade / Mohammad Khavarian

نمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران
معمار: محمد خاوریان
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1395
مساحت: 5000 مترمربع

وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه
کارفرما: شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران
جوایز: رتبه دوم گروه «پروژه‌های آینده / طرح‌های نوآورانه» جایزه معماری آسیا 2016

نمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریان

خواسته اولیه کارفرمای این پروژه، طراحی نما بر روی اسکلت یک ساختمان در یکی از کوچه‌های حد فاصل خیابان جردن و ولیعصر بود. تمامی ساختمان‌های اطراف دارای ارتفاعی در حد چهار یا پنج طبقه بودند و اکثرا کاربری مسکونی داشتند که در بررسی‌های اولیه، یک سری از نقاط ضعف این‌گونه ساختمان‌های واقع در زمین محدود بررسی شد.

نمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریان
Courtesy of Mohammad Khavarian

همان‌طور که می‌دانیم بحث نوع استفاده از فضاهای اداری، مدام در حال تغییر است و معماری وسیله‌ای برای ارتقاء عملکرد و فراهم‌کردن فضای بهتر برای کار است. ما در ابتدا مبنای خود را بر اساس طراحی فضاها و نما در قالب یک مساله، قرار دادیم، به صورتی که در ابتدا به یک ایده برای کاراتر کردن فضای اداری، با تعریف «فضای اداری به عنوان خانه دوم»، در عین توجه هم‌زمان به زمینه و شهر، فکر کردیم.

نمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریان
Courtesy of Mohammad Khavarian

مساله اول این پروژه، شکست ارتفاعی و مقیاس پروژه بود که به صورت 12 طبقه تعریف شده بود و به عنوان معضلی در بافت به حساب می‌آمد. مساله دوم این بود که خواسته کارفرما، یک نما و پوشش برای ساختمان بود و مساله سوم که تقریبا تمام ساختمان‌های واقع در زمین محدود شهری با آن درگیر هستند، مساله حیاط جنوبی غیرپویا بود که عملا همیشه بلااستفاده و بی‌ارتباط با ساختمان در نظر گرفته می‌شود، و مساله بعدی، برخورد درست با مساله فضای باز اداری و آینده فضاهای اداری بود.

نمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریان
Courtesy of Mohammad Khavarian

با روی هم قرار دادن مسایل  فوق و رسیدن به یک هدف بهینه، ما به شکلی انتقادی، بی‌توجه به مساله برنده‌شدن در مسابقه، به یک ایده به صورت ایده‌آل و به شیوه‌ای دیگر فکر کردیم که مساله نما و داخل به صورت «فضا» تعریف شود و در واقع، با دخل و تصرف در پلان‌ها و برنامه فیزیکی موجود ساختمان، طرح به گونه‌ای باشد که نمای پروژه به وسیله فضاها و از درون پروژه شکل بگیرد و با شکستن فضاها و امتداد حیاط شمالی و جنوبی به درون پروژه، بتوانیم به ارایه یک تیپ اداری جدید از ساختمان‌های واقع در زمین محدود که دارای یک حیاط بلااستفاده در جنوب و به شکل یک بلوک ساختمانی بی‌ارتباط با زمینه هستند، بپردازیم.

نمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریان
Courtesy of Mohammad Khavarian

در این برخورد، ما ساختمان را به صورت یک سری بلوک مسکونی هم‌ارزش بافت و تغییریافته روی هم قرار دادیم و فضاهای خالی به وجود آمده را طوری طراحی کردیم که امتداد حیاط به درون ساختمان کشیده شود و عملا فضاهای واسط در طبقات، به فضای سبز اختصاص داده شد. این بلوک‌های هم‌ارزش با بافت، شکل تغییریافته ساختمان‌های اطراف بودند که در آنها صرفا جای حیاط‌ها به درون منتقل شده بود و ما با این شکستن مرز بیرون و درون، کلیه فضاهای داخلی و اتفاقات آن را از بیرون به شکل اکسپوز حفظ و به عنوان نما که مساله اساسی کارفرما بود، مطرح کردیم.

نمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریاننمای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران / محمد خاوریان

IPMI Headquarters Facade
Architect: Mohammad Khavarian
Location: Tehran, Iran
Date: 2016
Area: 5,000 sqm

Status: Competition Proposal
Client: IPMI (Industrial Projects Management of Iran) Co.
Awards: 2nd Place of 2A Asia Architecture Award 2016 in “Future Projects / Innovative Designs” Category

One thought on “IPMI Headquarters Facade / Mohammad Khavarian”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *