نماد حجمی میدان انقلاب تهران / محمد رضایی

Tehran Enqelab Square Monument / Mohammad Rezaei

نماد حجمی میدان انقلاب تهران

محمد رضایی

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۳
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه
کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران
تیم طراحی: حامد همت‌یار، سیدامیر احمدی

میدان انقلاب، نقطه‌ای کلیدی در شهر تهران به شمار می‌رود؛ از سویی، آغازگر محور فرهنگی شهر تهران است و از دیگر سو، رو به محور میدان آزادی دارد. موقعیت این میدان، مرز ذهنی شمال و جنوب شهر را در ذهن شهروندان شکل می‌دهد.

نماد حجمی میدان انقلاب تهران / محمد رضایی
Courtesy of Mohammad Rezaei

این اثر با رویکردی زمینه‌گرایانه، دو دروازه به فرهنگ و آزادی گشوده است: اولی، ابزار و دومی، آرمان هر تحول، خیزش یا “انقلاب”. نواری به هم پیوسته و منسجم با هندسه‌ای معاصر و آشنا، تاب خورده، ارتفاع گرفته و کالبد این دو دروازه نمادین را می‌سازد، نواری که در درون، از سلول‌های کوچک و بزرگ (نمادی از مردمان) شکل گرفته است.

نماد حجمی میدان انقلاب تهران / محمد رضایی
Courtesy of Mohammad Rezaei

دورنمای اثر، مکعبی است متواضع در تضاد با هیاهو و اغتشاش بصری شهر که با نزدیک‌تر شدن و توجه بیشتر به آن، جزییات بیشتری افشا می‌شوند.

Tehran Enqelab Square Monument

Mohammad Rezaei

Location: Tehran, Iran
Date: 2014
Status: Competition Proposal
Client: Tehran Beautification Organization
Design Team: Hamed Hemmatyar, Seyyed Amir Ahmadi

Enqelab (Revolution) Square as a key point in Tehran, starts the cultural axis of the city in the east and Azadi (Freedom) Street axis in the west. The location of square also creates a virtual boundary between south and north of the city.

This project with its contextual approach opens up two portals toward “culture” and “freedom”; culture as the main tool and freedom as the main goal of each change or “revolution”. A connected, united ribbon rises and forms the two symbolic portals with a contemporary geometry. The ribbon is made of different-size cells inside.

The overall shape is a modest cube in contrast with the commotion and visual discomfort of the context. Getting closer, paying more attention, more details will be revealed.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *