Headquarters of Hashtgerd Construction Engineering Organization / Mousa Azizi

ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد
معمار: موسی عزیزی
موقعیت: هشتگرد، کرج، ایران
تاریخ: 1395
مساحت: 1000 مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه نخست
کارفرما: سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزی

بر اساس طرح‌های شهری، سایت در مکانی قرار دارد که با بافت مسکونی احاطه شده است و جبهه غربی سایت، بر اساس طرح‌های تفصیلی، مجموعه‌های مسکونی با تراکم بالا محسوب می‌شود، در نقطه‌ای که در طرح‌های اولیه شهری، به عنوان حاشیه سبز ممتد، مابین شریان‌های عبوری اصلی و مجموعه‌های مسکونی با تراکم بالا محسوب می‌شود، فضاهای شهری سبزی که در نظم‌دهی به شهر و ایجاد آرامش در محیط‌های شهری و جلوگیری از انتقال آلودگی صوتی و بصری، نقش اساسی را ایفا می‌کنند، به دلیل سوءمدیریت شهری، کم‌کم جای خود را به بناهای دولتی می‌دهند.

ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزی
Courtesy of Mousa Azizi

حال که بنای سازمان نظام مهندسی قرار است به عنوان یکی از متولیان مدیریت شهری، در این نقاط تنفس‌گاه شهری بنا شود، میزان خسارت بر شهر دو چندان احساس می‌شود. پس موجودیت بنا در این مکان، زیر سوال است و خود همین موضوع، دست‌مایه اصلی در طراحی قرار گرفت؛ با واگذاری سطح همکف به شهر، زمین شهری دوباره به مردم برگردانده شد و در مرحله بعد، برای جبران کمبود فضای باز در خود بنا، در سطوح بالاتر، فضاهای باز و سبز ایجاد شد، سبزینگی از میان ساختمان گسترش یافت و در طبقات بنا نفوذ کرد.

ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزی

Headquarters of Hashtgerd Construction Engineering Organization
Architect: Mousa Azizi
Location: Hashtgerd, Karaj, Iran
Date: 2016
Area: 1,000 sqm
Status: Competition Proposal / 1st Place
Client:
Alborz Construction Engineering Organization

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *