مطب دندان‌پزشکی روبیکیو / رئوف قاسمی، ولی شیشه‌بری

Rubikio Dental Office / Raouf Qasemi, Vali Shishebori

مطب دندان‌پزشکی روبیکیو

رئوف قاسمی، ولی شیشه‌بری

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۷
مساحت:
۷۴ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: دکتر کرمی
عکس: موسی ربانی

کاربری اولیه این پروژه، آپارتمان مسکونی با یک اتاق‌خواب بود که اتاق و آشپزخانه نور خود را از یک نورگیر دریافت می‌کردند. خواسته کارفرما این بود که این واحد مسکونی به یک مطب دندان‌پزشکی تبدیل شود، و بدین‌منظور می‌بایست تغییراتی کلی در ساختار و تقسیم‌بندی داخلی ایجاد می‌شد. 

مطب دندان‌پزشکی روبیکیو / رئوف قاسمی، ولی شیشه‌بری
Courtesy of Raouf Qasemi, Vali Shishebori | Photo: Mousa Rabbani

بررسی‌های اولیه ساختار فضایی یک مطب دندان‌پزشکی به یک نتیجه کلی منتج شد که عبارت بود از لزوم سازمان‌دهی دو فضای اصلی اتاق انتظار و مطب معاینه پزشک، و تنظیم نوع ارتباط و مرز این دو فضا که عاملی تعیین‌کننده و مهم است. در بسیاری از مطب‌های دندان‌پزشکی، این دو فضا با دیوار از یکدیگر مجزا می‌شوند و در نتیجه، ارتباط حسی و ادراکی با هم ندارند، اما در این پروژه تصمیم بر آن شد که مرز میان این دو فضا، مرزی نیمه‌شفاف و عبورپذیر باشد. بنابراین یک قاب شیشه‌ای این دو فضا را از هم مجزا کرد که این قاب نیمه‌شفاف علاوه بر حفظ یکپارچگی فضا، فضای انتظار را نیز از نور طبیعی بی‌بهره نمی‌گذاشت.

مطب دندان‌پزشکی روبیکیو / رئوف قاسمی، ولی شیشه‌بری
Courtesy of Raouf Qasemi, Vali Shishebori | Photo: Mousa Rabbani

در ادامه، برای ارتباط بیشتر بین دو سمت قاب شیشه‌ای (مرز)، از رنگ‌های سه‌گانه زرد، خاکستری و سفید در وجوهی متفاوت استفاده شد. به عنوان مثال، رنگ زرد در یک سو، رنگ دیواره، و در سوی دیگر، رنگ غالب سقف را شکل داده است. بدین‌ترتیب، تحرک رنگ‌ها در وجوه دو فضا احساس و باعث القای یکپارچگی، در عین حرکت و سیالیت می‌شود.

مطب دندان‌پزشکی روبیکیو / رئوف قاسمی، ولی شیشه‌بری
Courtesy of Raouf Qasemi, Vali Shishebori | Photo: Mousa Rabbani

ایجاد فضایی متفاوت از فضاهای درمانی متداول، با تاکید بر رنگ زرد به عنوان رنگی شاد برای کمتر کردن ترس و استرس ناشی از فعالیت‌ها و درمان‌های پزشکی، مورد دیگری بود که در طراحی مورد توجه قرار گرفت.

Rubikio Dental Office

Raouf Qasemi, Vali Shishebori

Location: Tehran, Iran
Date: 2018
Area: 74 sqm
Status: Completed
Client: Dr. Karami
Photo: Mousa Rabbani

The initial function of this project was a one-bedroom residential apartment, where the room and the kitchen had to received light from a void. The client required this unit to turn into a dental office. To this end, general changes had to be made in the spatial structure and interior division.

Initial studies of spatial structure of the dental office led to an overall conclusion which stated that two main spaces of the waiting room and examination clinic, and the connection type of these spaces, and the boundary of them is a determining and important factor. In most dental offices, these two spaces are separated by a wall, and consequently, there is no sensory and perceptual connection between them. In this project, we used a glass framework in the boundary between these spaces, to create a semi-transparent and passable boundary. This semi-transparent framework, in addition to preserving a monolithic and integrated space, helped the waiting space to benefit from natural light.

Furthermore, to create more connection between two sides of the boundary, yellow, gray and white colors were used at the both sides. For instance, yellow was applied in the wall of the one side, and in the ceiling of the other side, as the ruling color. As a result, color stimulus is felt at the faces of the both sides, and integrity is induced at the same time with fluidity.

Creating a space different from other health-care spaces, by highlighting yellow as a joyful color to reduce stress caused by medicine therapy and activities, was another point that was considered in the design phase.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *