Iranian Architect Merit Award

Eligible Projects of Iranian Architect Merit Award 2020

پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره سوم | 1399: ساختمان‌های اداری

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های اداری که تا پایان سال 1398، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند (در صورت کامل‌بودن مدارک)، در این جایزه شرکت داده شده‌اند.

Read More ›››

Iranian Architect Merit Award 2020

جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره سوم | 1399: ساختمان‌های اداری

رویکرد: معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده: وب‌سایت معمار ایرانی
داوران: فرشاد فرهی، حمید نورکیهانی، فیروز فیروز، کورش رفیعی، حبیبه مجدآبادی

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های اداری که تا پایان سال 1398، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2019

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی یک ساختمان مسکونی ویلایی.

Read More ›››

Winners of Iranian Architect Merit Award 2019

برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

در مرحله نهایی، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب کردند که 3 امتیاز به رتبه‌های اول، 2 امتیاز به رتبه‌های دوم، و 1 امتیاز به رتبه‌های سوم اختصاص یافت. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص کرد.

Read More ›››

Finalists of Iranian Architect Merit Award 2019

پروژه‌های فینالیست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نهایی: در مرحله نیمه‌نهایی، پروژه‌های راه‌یافته به این مرحله، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران شده بودند، به مرحله نهایی راه‌ یافتند.

Read More ›››

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2019

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی: در مرحله مقدماتی، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند.

Read More ›››