Iranian Architect Merit Award

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2020

معیارهای شایستگی سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

Read More ›››

Winners of Iranian Architect Merit Award 2019

برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

در مرحله نهایی، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب کردند که 3 امتیاز به رتبه‌های اول، 2 امتیاز به رتبه‌های دوم، و 1 امتیاز به رتبه‌های سوم اختصاص یافت. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص کرد.

Read More ›››