Iranian Architect Merit Award

Iranian Architect Merit Award 2018

جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

رویکرد: معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده: وب‌سایت معمار ایرانی
داوران: فرشاد فرهی، محمدرضا نیکبخت، آرمین‌محسن دانشگر، علی حمیدی مقدم، امیرحسین طاهری

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی که تا پایان سال 1396، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

Read More ›››