ساختمانی در پَخ / دفتر معماری آینه

A Beveled Building / Ayeneh Office

ساختمانی در پَخ

دفتر معماری آینه (علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی)

راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

موقعیت: نجف‌آباد، اصفهان، ایران
تاریخ: ۱۳۹۲
مساحت: ۵۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای سیدمحمد آیتی
تیم پروژه: سپیده شریعتمداری
جوایز: رتبه سوم گروه عمومی جایزه معمار ۱۳۹۲

زمانی كه این پروژه به دفتر ما پیشنهاد شد، مدتی بود كه كارفرما برای انتقال تیر برق مزاحم روبروی پروژه توسط اداره برق تلاش کرده بود و نتیجه‌ای نگرفته بود. او هنوز درباره ساخت بنایش در این زمین، به خاطر این مشكل و شكل هندسی خاص آن مردد بود. بدتر اینکه، او هنگامی به سراغ ما آمد كه اسكلت و سقف‌ها اجرا شده بود و دیگر امكان جابجایی و تغییر آن نبود. اما در این میان، وسوسه تجربه طراحی نمایی در پخ، دید بسیار خوب زمین، هم از محیط اطراف به نمای ساختمان و هم از درون به بیرون، وجود درختی تنومند در شمال پروژه و نیز موضوع مقابله با نور غرب كه تقریبا بیش از نیمی از پروژه در معرض آن بود، ما را برای طراحی این ساختمان مصمم كرد.

ساختمانی در پَخ / دفتر معماری آینه
Courtesy of Ayeneh Office

از بخت خوب ما، نور مزاحم غرب و ساختمانی با نمای زشت شیشه‌ای و تیر برق مزاحم پروژه، هر سه در یك سمت بودند و درخت تنومند مجاور زمین، نور موافق و دید به كوه‌های شمال شهر، هر سه با هم در سمت دیگر قرار داشتند. ما تصمیم گرفتیم برای مقابله با نور مزاحم غرب و نیز كاهش دید طبقات به تیر برق و ازدحام سیم‌های مزاحم آن و نیز ساختمان زشت روبرو، نقاب‌هایی از جنس نما تعریف كنیم كه با برآمدن از سطح نما، هدف ما را برآورده كنند. این نقاب‌ها دید بدنه غربی را به سمت جنوب و دید بدنه روی پخ را به سمت شمال می‌چرخانَد و دید مزاحم بدنه شمال به دیوار پیش‌آمده را هم به سمت شمال جهت می‌دهد. همچنین زوایای برآمدن این صفحات که زاویه هر یک از سطح مجاور آن گرفته شده است، به نوعی مساله وجود ساختمان در پخ را در نما حل می‌کند.

ساختمانی در پَخ / دفتر معماری آینه
Courtesy of Ayeneh Office

با توجه به كاربری اداری بنا، پنجره‌های هر طبقه با ارتفاع‌های متفاوت و متنوع، برای چیدمان‌های داخل و با توجه به دیدهای مناسب اطراف، جانمایی شده است. رنگ سفید نما، هم بازی‌های نور و سایه بر روی سطح نما را بهتر نشان می‌دهد و هم در آن محیط آشفته، به نما آرامش و تشخص می‌بخشد. در نهایت، ما به سطحی یكپارچه رسیدیم كه نقاب‌ها جزیی از نما به نظر برسند، انگار كه از همان سطح و با توجه به زاویه سطحی كه روی آن قرار دارند، جدا شده‌اند. فكر می‌كنیم اكنون این ساختمان، به پاسخی یكپارچه در برابر مجموعه محدودیت‌هایی كه آن را محاصره كرده بودند، تبدیل شده است.

A Beveled Building

Ayeneh Office (Ali Dehghani, Ali Soltani, Atefeh Karbasi)

Semi-Finalist of Iranian Architect Merit Award 2020

Location: Najafabad, Isfahan, Iran
Date: 2013
Area: 500 sqm
Status: Completed
Client: Seyed Mohammad Ayati
Project Team: Sepideh Shariatmadari
Awards: 3rd Place of Memar Award 1392

When this project was offered to our office, the client had endeavored in vain, in order for the utility company to remove the obtrusive power beam in front of the project. He was still uncertain about the construction of his building on this site, because of this problem and the particular geometry of the land. Worse, he turned to us at a time when the structure and ceiling had been implanted and it was impossible for it to be shifted and modified. In the meantime, however, the temptation to experience designing a beveled façade, regarding the great view of the land, both from the surrounding environment towards the building and from inside looking outside, the existence of a huge tree in the north of the project, and the issue of encountering the west light to which almost half of the project was exposed, made us determined to develop this project.

Fortunately, the west interfering light, the building with an ugly glass facade and the obtrusive power beam of the project were all situated on one side and the huge tree adjoining the land, the favorable light and the view facing the northern mountains of the city altogether on the other side. To deal with the annoying light and to blur the view of the floors facing the power beam and the entangled irritating wires and the ugly building across from the project, we decided to introduce some veils made of the same material as the front which by projecting from the front surface served our purpose. These veils direct the view of the western structure towards the south and the structure view on the bevel towards the north; it also directs the intruding northern view facing the projected wall towards the north. In addition, the projecting angles of these panels which are perpendicular to the adjacent surfaces somehow solve the problem of the construction on the bevel, by means of the facade.

Regarding the administrative usage of the building, the windows on each floor have been located with various heights, for different interior layouts and appropriate surrounding views. The white color of facade, reflects light and shadows on it, it also gives the facade calm and dignity in that turbulent environment. Finally, we have come up with a monolithic surface on which the veils seem as a part of the facade, as if they are separated from the same surface and with respect to the angle on which they are located. Now, we think the building has turned into an integrated response against all limitations that had surrounded it.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *