Infographics

World Architecture Day 2020: Toward a Better Urban Future

۱۴ مهر ۱۳۹۹
روز جهانی معماری: به سوی یک آینده شهری بهتر

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA) به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با ۵ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی و ۱۴ مهر ۱۳۹۹ خورشیدی، و موضوع ویژه آن، «به سوی یک آینده شهری بهتر» است.

World Architecture Day 2019: Architecture … Housing for All

روز جهانی معماری: معماری … مسکن برای همه
دوشنبه 15 مهر 1398

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA)، به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با 7 اکتبر 2019 میلادی و 15 مهر 1398 خورشیدی، و موضوع ویژه آن، «معماری … مسکن برای همه» است.

World Architecture Day 2018: Architecture … for a Better World

روز جهانی معماری: معماری … برای یک جهان بهتر
دوشنبه 9 مهر 1397

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA)، به عنوان روز جهانی معماری نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با یک اکتبر 2018 میلادی و 9 مهر 1397 خورشیدی، و موضوع ویژه آن، “معماری … برای یک جهان بهتر” است.