پروژه‌های فینالیست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

Finalists of Iranian Architect Merit Award 2019

پروژه‌های فینالیست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نهایی: در مرحله نیمه‌نهایی، پروژه‌های راه‌یافته به این مرحله، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران شده بودند، به مرحله نهایی راه‌ یافتند.

[030] ویلای شمس / گروه معماری کارند
[042] ویلای کوهسار / دفتر معماری دیگر
[050] ویلای امیر / دفتر معماری دیگر
[060] خانه‌باغ یزد / گروه معماری کلیاس کویر
[129] خانه BA٢ / گروه معماری و ساخت تموز
[219] ویلای رج / دفتر آفرینش طرح پایدار
[233] ویلای شماره 30 / مهندسین مشاور پادیر

project-0030_00project-0042_00project-0050_00project-0060_00
project-0129_00

[030] Shams Villa / Karand Architecture Group
[042] Kouhsar Villa / Nextoffice
[050] Amir Villa / Nextoffice
[060] Yazd Garden House / Kelyas Kavir Architectural Group
[129] BA2 House / Tamouz Architecture & Construction Group
[219] Raj Villa / CSD Office
[233] Villa No. 30 / Padir Consulting Engineers

|- شایان ذکر است که فهرست پروژه‌ها به ترتیب تاریخ انتشار تنظیم شده است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *