پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2019

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی: در مرحله مقدماتی، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند.

[030] ویلای شمس / گروه معماری کارند
[042] ویلای کوهسار / دفتر معماری دیگر
[050] ویلای امیر / دفتر معماری دیگر
[060] خانه‌باغ یزد / گروه معماری کلیاس کویر
[106] ویلای مهرشهر / هوبا طرح
[117] ویلای برادر کوچک‌تر / دفتر معماری دیگر
[129] خانه BA٢ / گروه معماری و ساخت تموز
[160] ویلای شماره دو / دفتر معماری شار
[219] ویلای رج / دفتر آفرینش طرح پایدار
[233] ویلای شماره 30 / مهندسین مشاور پادیر
[245] ویلای پدری / گروه مهندسین فرنیا
[279] ویلای ماگوش / دفتر مکعب سفید
[288] ویلای رودسار / دفتر معماری ایوان
[293] ویلای پلور / استودیو طراحی و ساخت فضای خاص

project-0030_00project-0042_00
project-0050_00project-0060_00
Mehrshahr Villa / Hooba Designproject-0117_00
project-0129_00project-0160_00


ویلای رودسار / دفتر معماری ایوان ویلای پلور / استودیو طراحی و ساخت فضای خاص

[030] Shams Villa / Karand Architecture Group
[042] Kouhsar Villa / Nextoffice
[050] Amir Villa / Nextoffice
[060] Yazd Garden House / Kelyas Kavir Architectural Group
[106] Mehrshahr Villa / Hooba Design
[117] Villa for Younger Brother / Nextoffice
[129] BA2 House / Tamouz Architecture & Construction Group
[160] Villa No. 2 / Shaar Office
[219] Raj Villa / CSD Office
[233] Villa No. 30 / Padir Consulting Engineers
[245] Father’s Villa / Far.Nia. Engineers Group
[279] Magush Villa / White Cube Atelier
[288] Rudsār Villa / A1 Architecture
[293] Polur Villa / Spacial Space Studio

|- شایان ذکر است که فهرست پروژه‌ها به ترتیب تاریخ انتشار تنظیم شده است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *