Seyed Hamid Nourkeyhani | سیدحمید نورکیهانی

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2020

معیارهای شایستگی سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

Read More ›››

Interview with Seyed Hamid Nourkeyhani

گفت‌وگو با سیدحمید نورکیهانی
پول‌های وحشتناک، سلیقه‌های وحشتناک‌تر

افسانه شفیعی

«به‌کارفرما آن چیزی را بدهیم که هرگز به خواب هم نمی‌دید». شاید این خواست قلبی معمارها باشد اما تعامل معمار با کارفرما همیشه به همین سادگی پیش نمی‌رود و کارفرما مایل است در طراحی مشارکت و گاه خواست و نظر خود را بر معمار تحمیل کند. چالشی که این‌روزها به شکل بحران درآمده و ذهن بسیاری از معماران را به خود مشغول کرده است.

© sharghdaily.com | Photo: Raoufeh Rostami

Read More ›››